Archif Awdur: Golygydd

Cystadleuaeth Cynllunio Siwmper Nadolig i Dewin

Cystadleuaeth Cynllunio Siwmper Nadolig i Dewin

Cynhelir Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant ar ddydd Gwener 13eg o Ragfyr eleni, a disgwylir y bydd miliynau o bobl yn cymryd rhan i godi arian i blant bregus ar draws y byd. Mae’r arian a godir yn ystod yr ymgyrch godi arian blynyddol hefyd yn cynorthwyo gwaith rhaglenni ar lawr gwlad yn y Deyrnas Unedig a Chymru, gan roi’r cychwyn gorau mewn bywyd i blant yn y blynyddoedd cynnar. Mae cymryd rhan yn syml, drwy gofrestru ar christmasjumperday.org gwisgo siwmper Nadolig neu trwy addurno hen siwmper sydd gennych yn barod, a chyfrannu £1.

 

Yn ystod y cyfnod sy’n arwain at Ddiwrnod Siwmper Nadolig, bydd plant ac oedolion sy’n mynychu grwpiau Cymraeg i Blant, Cylchoedd Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin, yn cael eu hannog i drefnu stondinau prynu a gwerthu a chymryd rhan mewn gweithgareddau crefft Siwmper Nadolig.

Gofynnir i rieni, aelodau teulu, staff ac aelodau o’r gymuned i ddod â Siwmperi Nadolig ail law, neu gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft i roi bywyd Nadoligaidd newydd i hen siwmperi, i’w gwerthu a’u gwisgo ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig. Bydd yr arian a godir o werthiant y Siwmperi Nadolig yn mynd tuag at waith y Cylchoedd Meithrin, a bydd y rhodd o £1 ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig ei hun yn mynd i Achub y Plant.

 

I gyd-fynd â’n partneriaeth gydag Achub y Plant, rydym yn lansio cystadleuaeth ar 25 Tachwedd – sef mis union cyn y Nadolig, i greu’r siwmper Nadolig orau i Dewin (maint XXXL) allan o hen siwmperi neu trwy ailgylchu unrhyw ddefnyddiau Nadoligaidd. Er mwyn cystadlu mae angen i’r cylchoedd anfon eu lluniau o’r siwmper Nadolig i Dewin dros ein cyfryngau cymdeithasol, Facebook, Twitter ac Instagram, at @mudiadmeithrin gan nodi #DoligDewin cyn dydd Iau y 5ed o Ragfyr. Bydd yr enillydd yn derbyn ymweliad gan Dewin ei hun i’r cylch ar ddydd Mercher yr 11eg o Ragfyr. Pob lwc a chofiwch fwynhau #DiwrnodSiwmperNadolig!

 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:
“Mae Dewin wedi cael llawer o hwyl yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd eleni, ond mae’n teimlo braidd yn drist na fydd ganddo siwmper Nadoligaidd i’w gwisgo ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig eleni. Mae hwn yn syniad gwych i godi arian i gefnogi gwaith Mudiad Meithrin ac Achub y Plant, sef dau sefydliad sy’n canolbwyntio ar roi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru i elwa o ofal a phrofiadau addysg blynyddoedd cynnar. Mae’r fenter hefyd yn rhoi cyfle i’n grwpiau ni gynnal eu hunain fel busnesau, ac mae’n adeiladu ar bwysigrwydd chwarae a chael rhieni i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft, gan godi ymwybyddiaeth o’u cyfraniad i’r gymuned fyd-eang ar yr un pryd.”

 

Ychwanegodd Louise Davies, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru:
“Dyma ffordd wych o adeiladu ar ein partneriaeth â Mudiad Meithrin yn ystod ein canmlwyddiant eleni. Mae’r ddau sefydliad yn deall pa mor hanfodol yw plentyndod cynnar i ddatblygiad plentyn, a’r rôl mae’n ei chwarae wrth ein ffurfio i’r math o bobl y byddwn yn datblygu i fod wrth inni dyfu’n oedolion. Ond yn anffodus, mae gormod o blant yng Nghymru yn cael trafferth ymdopi erbyn iddyn nhw ddechrau ysgol hyd yn oed, yn enwedig y rhai mwyaf tlawd, ac o’r herwydd bydd llawer ohonynt yn parhau ar ei hôl hi ar hyd eu hoes. Rydym am i bob plentyn fod yn hapus a chael bob cyfle er mwyn derbyn y cychwyn gorau posib i’w taith addysgol, ac mae gweithio mewn partneriaeth yn allweddol yn hyn o beth.”

Eisteddfod Caerdydd 2020

Mae’r trefniadau at Eisteddfod Caerdydd yn mynd yn eu blaen yn dda, ond mae dal sbel i fynd nes cyrraedd 17 Ionawr 2020!

Cystadlaethau llenyddiaeth

Mae gyda ni 8 cystadleuaeth lenyddol i chi eleni, a’n beirniad yw Emyr Davies. Y dyddiad cau yw 6 Rhagfyr – felly does dim llawer o amser o gwbl gyda chi!

Y cystadlaethau sy’n agored i bawb yw:

  • Limrig yn cynnwys y llinell “es adre ar ddiwedd y noson” (gwobr £10)
  • Englyn ar y testun “cwmwl” (gwobr £10)
  • Cerdd heb fod dros 50 llinell ar y testun “strydoedd” (gwobr £50)

Y cystadlaethau i blant a phobl ifanc yw:

  • Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun “unrhyw anifail”. Dwy gystadleuaeth, un i ddisgyblion bl 2-4 ac un i ddisgyblion bl 5-6 (gwobr £10)
  • Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun “y cyfryngau cymdeithasol”. Dwy gystadleuaeth, un i ddisgyblion bl 7-9 ac un i ddisgyblion bl 10-13 (gwobr £10)
  • Tlws yr ifanc. Dyfernir tlws yr ifanc am un darn o waith llenyddol. Gall fod yn gerdd, stori, ysgrif neu bortread ar y thema “mam-gu neu tad-cu”. Cystadleuaeth i unigolion 25 oed ac iau. (gwobr £50 a thlws)

Mae’r manylion cystadlu’n llawn ar www.eisteddfodcaerdydd.cymru

Cystadlaethau llwyfan

Mae hefyd modd i chi gofrestru nawr ar gyfer y cystadlaethau llwyfan. Mae’n rhaid i chi gofrestru er mwyn cystadlu ar y diwrnod, felly ewch i www.eisteddfodcaerdydd.cymru i lenwi’r ffurflen i gofrestru! Y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan yw dydd Gwener 10 Ionawr 2020.

Nawdd

Yn olaf, ry’n ni’n dal i chwilio am nawdd i gynnal yr eisteddfod. Ry’n ni wedi dechrau o ddim byd, ac wedi llwyddo cael nawdd gan nifer o sefydliadau a chymdeithasau Caerdydd yn barod. Ond fel gyda phob digwyddiad fel hyn, mae’n rhaid cael cyllid er mwyn sicrhau llwyddiant.

Felly os hoffech noddi’r eisteddfod yn gyffredinol, ry’n ni wedi creu tudalen Go Fund Me lle gallwch wneud cyfraniad yn hawdd gofundme.com/eisteddfod-caerdydd. Fodd bynnag, mae sawl cystadleuaeth yn dal i fod heb eu noddi’n benodol, felly os hoffech chi noddi cystadleuaeth benodol yn hytrach na rhoi nawdd cyffredinol, e-bostiwch cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru.

A chofiwch roi 17 Ionawr 2020 yn eich dyddiaduron – Eisteddfod Caerdydd yn Ysgol Plasmawr.

Llety Arall Caernarfon

Llety Arall yn cynnig ystafelloedd chwaethus yng Nghaernarfon

 

Efallai eich bod wedi clywed sôn am fenter gymunedol Llety Arall yng Nghaernarfon, ac ymgyrch y gymuned i brynu adeilad a’i drawsnewid i fod yn llety i ymwelwyr.

 

Bellach, mae’r ystafelloedd ar agor ac mae Llety Arall Cyf yn barod i groesawu ymwelwyr o bedwar ban byd i dref Caernarfon.

 

Lleolir Llety Arall ar Stryd y Plas, nid nepell o’r Maes a Chastell Caernarfon, ac mae’r llety’n darparu amrywiaeth o ystafelloedd ar gyfer grwpiau, teuluoedd, oedolion, cyplau ac unigolion.

 

Mae’r ystafelloedd yn werth eu gweld ac wedi eu haddurno’n chwaethus gan ddefnyddio cyflenwyr a chrefftwyr lleol. Cewch olygfeydd godidog hefyd o’r castell o’r ystafelloedd blaen ac o Eryri a hen furiau’r castell o’r ystafelloedd cefn. Ar y llawr gwaelod mae ystafell â mynediad cadair olwyn, a chegin at ddefnydd preswylwyr.

 

Meddai Menna Machreth, sy’n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin, ac yn ysgifennydd ar gwmni Llety Arall:

“Hoffem eich gwahodd i ddod i aros yn Llety Arall a mwynhau popeth sydd gan Gaernarfon a’r ardal i’w gynnig. Cewch olwg unigryw ar ein hiaith, diwylliant a’n treftadaeth leol ac aros yng nghanol bwrlwm tref Caernarfon a gweld bod mwy i’r dref na’r castell! Ydych chi’n gwybod am grŵp o bobl fyddai â diddordeb i ymweld â Chaernarfon? Mae gennym becyn ar gyfer ysgolion a grwpiau dysgwyr, a byddem yn awyddus i groesawu unrhyw grŵp fyddai’n hoffi ymweld â’r dref a darganfod drostyn nhw’i hunain y diwylliant a’r dreftadaeth leol.”

 

Yn ôl nifer, Caernarfon yw prif ddinas ddiwylliannol Cymru. Mae ‘na rywbeth arbennig am y cyfuniad o bobl, y tirwedd, hanes a threftadaeth sy’n denu pobl nôl dro ar ôl tro. Ac fe gaiff holl amrywiaeth Caernarfon ei chlymu ynghyd gan rywbeth hollol unigryw – yr iaith Gymraeg. Nod Llety Arall yw denu pobl sydd eisiau profiad o’r Gymraeg; e.e., dysgwyr y Gymraeg sydd eisiau ymarfer eu Cymraeg, teuluoedd dwyieithog, teithiau grŵp fel ysgolion a grwpiau dysgwyr, neu bobl sydd â diddordeb yn yr iaith a’i diwylliant. Ac wrth gwrs, y rheini ohonom sydd eisiau dôs dda o Gymraeg yn ein clustiau! Criw o ddysgwyr y Gymraeg o Went oedd y grŵp cyntaf i aros yn Llety Arall ym Mehefin 2019 ac fe gafon nhw amser arbennig iawn a chael eu trochi yn y Gymraeg.

 

Nid oes amheuaeth bod aros yn Llety Arall yn gwneud mwy o ddaioni i’r ardal nac aros mewn gwestai cadwyn, yn ôl Menna Machreth: “Mae nifer o westai cadwyn yng Nghaernarfon, ond rydym yn annog pobl i gefnogi’r economi sylfaenol yma drwy aros yn Llety Arall – ac mae ein prisiau’n gystadleuol iawn. Ceisiwn fod yn amgylcheddol glên ym mhob peth a wnawn gan gynnwys ailddefnyddio deunydd, defnyddio cyflenwyr a chrefftwyr lleol ac rydym yn gobeithio cael paneli solar ar y to yn fuan iawn.”

 

Gall unigolyn sy’n barod i rannu ystafell gael gwely am £25 y noson, tra bod ystafelloedd dwbwl i ddau yn £75; pe bai grŵp eisiau aros rydym yn cynnig gostyngiad o 25%.

 

Eisiau gweld mwy? Ewch i wefan Llety Arall i weld yr ystafelloedd ac archebu: www.lletyarall.org neu am fwy o wybodaeth neu sgwrs gyrrwch ebost at post@lletyarall.org neu ffonio 01286 662907.

Gwahoddiad i Noson Dathlu 200 Mlwyddiant Casgliad Salisbury

Dathlu 200 mlwyddiant Casgliad Salisbury

Gwahoddir darllenwyr i fynychu digwyddiad arbennig yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd.

Bydd yn noson fywiog gydag amrywiaeth o siaradwyr – rydym ni’n awyddus i annog pobl i fynychu. Dyma’r dudalen wybodaeth.

https://www.cardiff.ac.uk/cy/events/view/1708789-celebrating-200-years-of-the-salisbury-collection

Croeso cynnes i bawb.

Sara Huws

Dathlu 200 Mlwyddiant Casgliad Salisbury

Dydd Iau, 7 Tachwedd 2019
18:00-19:30
 
llun cyfansawdd yn dangos nifer o gyhoeddiadau a darlun

Ymunwch â ni am noson i ddathlu un o gasglwyr mwyaf craff Cymru a’i lyfrgell hynod, mewn digwyddiad bywiog yn Archifau’r Brifysgol.

Ganed y casglwr llyfrau, aelod seneddol, dyn busnes a chyfreithiwr, Enoch Salisbury, ar y 7ed o Dachwedd, 1819. Ar ôl derbyn llyfr Cymraeg yn anrheg pen blwydd pan yn blentyn bach, fe dreuliodd weddill ei oes yn casglu, a darllen, pob math o lyfrau am Gymru.

Wedi blynyddoedd o geisio creu ‘llyfrgell genedlaethol’ ar ei ben ei hun, gwerthodd Enoch Salisbury’r cwbwl lot i’r Brifysgol newydd yng Nghaerdydd ym 1886. A dyna ‘ble mae’r casgliad yn dal i fod heddiw – yn parhau i ysbrydoli ymchwilwyr, artistiaid, beirdd a llawer mwy.

I ddathlu cyfraniad Enoch Salisbury i hanes ein cenedl, ac i ddysgu mwy am ei gasgliad hynod – dewch draw i’r archifau, am ddigwyddiad yng ngwmni Damian Walford Davies, Siwan Rosser, Ifor Davies a mwy.

Noddir y digwyddiad trwy garedigrwydd Rhwydwaith y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Digwyddiad dwyieithog. Darperir cyfieithu ar y pryd o Gymraeg i Saesneg.

 

Trydar

 
 
 
Llanhari Garth_Olwg Creigiau Llantrisant Tonyrefail PSNYsgol Gwaelod Castellau Dolau EvanJames GarthOlwg Pob
 
 

Rhestr Trydar

@garth_olwg

@YsgolEvanJames

@YGGTonyrefail

@YGGGLlantrisant

@DolauSchool

@CreigiauABC

@PsnYsgol

@gwaelod

@llanhari

@YGGCastellau

Clwb y Bont

Canolfan Garth Olwg Facebook Twitter

@CylchEfailIsaf

Bethlehem Gwaelod y Garth Facebook Twitter

Cylch Meithrin Creigiau Facebook

Menter Iaith RhCT Facebook Instagram

Tabernacl, Efail Isaf

Dysgu Cymraeg Morgannwg

Cylchoedd Meithrin

Trydar @urddmg @urddcymoedd

 

[xxrotatingtweets screen_name='tafodelai']
 
 
[xxwbcr_php_snippet id=”1263″ title=”Trydar Troi”]