Archif Awdur: Golygydd

Dydd Mercher Eisteddfod yr Urdd

Dydd Mercher yn Eisteddfod yr Urdd

Ymgom Garth OlwgYmgom Bl 7, 8 a 9: 3ydd, Ysgol Gyfun Garth Olwg.

Dawns Greadigol Bl 7, 8 a 9: 3ydd, Ysgol Gyfun Garth Olwg.

Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (Adran): 3ydd, Adran Bro Taf.

Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50): 3ydd, Adran Bro Taf.

Grwp Llefaru Bl 9 ac iau (Adran): 3ydd, Adran Bro Taf.

 

 

Aneirin Karadog yw Bardd Plant Cymru

Cyhoeddwyd mai Aneirin Karadog yw Bardd Plant newydd Cymru ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd yng Nghilwendeg, Sir Benfro, y prynhawn yma.

Mae Aneirirn yn dod yn wreiddiol o Bontypridd, ac aeth i Ysgol Gyfun Rhydfelen. Mae’n gyflwynydd teledu ar rhaglen Heno ac yn gyn-aelod o’r grwp hip-hop, Genod Droog.

Mae Aneirin yn byw ym Mhontyberem gyda’i wraig, Laura, a’i ferch flwydd oed,Sisial.

Mae’n siarad pump iaith – Cymraeg, Saesneg, Llydaweg, Ffrangeg a Sbaeneg.  Mae ei gyfrol gyntaf o gerddi, O Annwn i Geltia, ar restr fer Llyfr Barddoniaeth y Flwyddyn 2013.

Eisteddfod yr Urdd Dydd Mawrth

Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau:
2il, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Creigiau Llefaru DysgwyrGrwp Llefaru Bl 6 ac iau (D):
2il, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a’r Fro .

Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50):
3ydd, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol .

Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150):
2il, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol

 

Eisteddfod yr Urdd Canlyniadau Dydd Llun

Unawd Piano Bl 6 ac iau:
1af, Charlotte Kwok, Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Dawns Werin Bl 4 ac iau:
2il, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg.

Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran):
1af, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Unawd Bl 3 a 4: 1af, Alys Thomas, Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau: 1af, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol.

 

 

Sialens Kilimanjaro – 20fed – 29ain o Fedi, 2013

Cynhaliwyd noson wych yng Ngwesty’r Village, Caerdydd yr ail ar bymtheg o Ebrill lle daeth tua 200 o bobol ynghyd i wrando ar Iolo Williams yn traddodi ar Fywyd Gwyllt Cymru. Rhan o ymgyrch codi arian Iolo, Shân Cothi a Cheryl Jones oedd y noson – codi arian ar gyfer ymchwil cancr. Ond nid trwy ddarlithio a gwerthu tocynnau raffl y bydd y glewion yma yn codi pres – o’u blaenau mae sialens aruthrol. Byddant yn rhan o grwp o ddringwyr glew fydd yn taclo Mynydd Kilimanjaro yn Nhanzania fis Medi eleni er mwyn codi ymwybyddiaeth o waith di-flino ysbyty Felindre, Caerdydd. Codi ymwybyddiaeth a chodi arian wrth gwrs. Os am gefnogi gellwch ymweld â gwefan ysbyty Felindre sef

www.velindrefundraising.com/trekofalifetime  neu i gefnogi tâm Shân sy’n casglu arian er mwyn hyrwyddo’r ymchwil i gancr y pancreas – yr elusen amserjustintime – trwy ymweld â www.justgiving.com/Kili-Angels

Diolch Iolo am noson arbennig o gofiadwy. Dewisodd rhyw ugain o sleidiau – lluniau o’i hoff blanhigion, hoff greaduriaid, hoff adar ac fe gawson berlau wrth iddo adrodd straeon am ei brofiadau a rhannu o’i wybodaeth faith. Pob lwc ar y daith – pob lwc gyda chodi arian! Dewch yn ôl yn saff i adrodd yr hanes!

 

Gwenynwyr yn Dathlu 70

Eleni mae Cymdeithas Gwenynwyr Cymru yn dathlu ei phenblwydd yn 70 mlwydd oed. Sefydlwyd y gymdeithas , sydd yn elusen gofrestredig , yn 1943. Roedd cadw gwenyn yn cael ei ystyried fel rhan o ymdrech y rhyfel , fel ymgais i gefnogi cronfa fwyd wrth gefn. Ymddangosodd cychod o bob man yn cefnogi ceisiadau am ddognau siwgr ychwanegol a thrwyddedau pren. Roedd y ddau yn fanteision oedd ar gael i rai oedd yn cadw gwenyn. Nod y gymdeithas heddiw , fel erioed yw , i ddatblygu’r grefft o gadw gwenyn yng Nghymru.

Mae’n anodd peidio bod yn ymwybodol o’r problemau mae gwenyn yn wynebu heddiw.  Mae newidiadau i’n ffyrdd o fyw a ffermio , afiechydon sy’n taro gwenyn a’r tywydd drwg dros y blynyddoedd diwethaf i gyd wedi cael effaith andwyol ar eu niferoedd.  Ond mae rhywbeth gall pawb wneud – o gamau bach megis plannu planhigion sy’n denu a bwydo gwenyn mewn blwch silff ffenestr , at droi’r ardd i gyd yn warchodfa i wenyn.

Mae cadw gwenyn yn hobi sy’n gynyddol boblogaidd. Mae llawer o’r cymdeithasau lleol yng Nghymru yn cynnig gwersi i ddechreuwyr dros misoedd y gaeaf , gallwch drefnu amser gyda gwenynwr profiadol ac mae gan sawl gymdeithas wenynfa hyfforddi lle mae modd i rai sydd â diddordeb gael blas ar gadw gwenyn. Am fanylion pellach awgrymir i chi gysylltu â’ch cymdeithas leol gweler yr atodlen am restr o gysylltiadau yn eich ardal  neu gallwch gysylltu drwy fynd ar wefan Cymdeithas Gwenynwyr Cymru http://www.wbka.com/.