Archifau Categori: Datganiadau

Cystadleuaeth Cynllunio Siwmper Nadolig i Dewin

Cystadleuaeth Cynllunio Siwmper Nadolig i Dewin

Cynhelir Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant ar ddydd Gwener 13eg o Ragfyr eleni, a disgwylir y bydd miliynau o bobl yn cymryd rhan i godi arian i blant bregus ar draws y byd. Mae’r arian a godir yn ystod yr ymgyrch godi arian blynyddol hefyd yn cynorthwyo gwaith rhaglenni ar lawr gwlad yn y Deyrnas Unedig a Chymru, gan roi’r cychwyn gorau mewn bywyd i blant yn y blynyddoedd cynnar. Mae cymryd rhan yn syml, drwy gofrestru ar christmasjumperday.org gwisgo siwmper Nadolig neu trwy addurno hen siwmper sydd gennych yn barod, a chyfrannu £1.

 

Yn ystod y cyfnod sy’n arwain at Ddiwrnod Siwmper Nadolig, bydd plant ac oedolion sy’n mynychu grwpiau Cymraeg i Blant, Cylchoedd Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin, yn cael eu hannog i drefnu stondinau prynu a gwerthu a chymryd rhan mewn gweithgareddau crefft Siwmper Nadolig.

Gofynnir i rieni, aelodau teulu, staff ac aelodau o’r gymuned i ddod â Siwmperi Nadolig ail law, neu gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft i roi bywyd Nadoligaidd newydd i hen siwmperi, i’w gwerthu a’u gwisgo ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig. Bydd yr arian a godir o werthiant y Siwmperi Nadolig yn mynd tuag at waith y Cylchoedd Meithrin, a bydd y rhodd o £1 ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig ei hun yn mynd i Achub y Plant.

 

I gyd-fynd â’n partneriaeth gydag Achub y Plant, rydym yn lansio cystadleuaeth ar 25 Tachwedd – sef mis union cyn y Nadolig, i greu’r siwmper Nadolig orau i Dewin (maint XXXL) allan o hen siwmperi neu trwy ailgylchu unrhyw ddefnyddiau Nadoligaidd. Er mwyn cystadlu mae angen i’r cylchoedd anfon eu lluniau o’r siwmper Nadolig i Dewin dros ein cyfryngau cymdeithasol, Facebook, Twitter ac Instagram, at @mudiadmeithrin gan nodi #DoligDewin cyn dydd Iau y 5ed o Ragfyr. Bydd yr enillydd yn derbyn ymweliad gan Dewin ei hun i’r cylch ar ddydd Mercher yr 11eg o Ragfyr. Pob lwc a chofiwch fwynhau #DiwrnodSiwmperNadolig!

 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:
“Mae Dewin wedi cael llawer o hwyl yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd eleni, ond mae’n teimlo braidd yn drist na fydd ganddo siwmper Nadoligaidd i’w gwisgo ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig eleni. Mae hwn yn syniad gwych i godi arian i gefnogi gwaith Mudiad Meithrin ac Achub y Plant, sef dau sefydliad sy’n canolbwyntio ar roi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru i elwa o ofal a phrofiadau addysg blynyddoedd cynnar. Mae’r fenter hefyd yn rhoi cyfle i’n grwpiau ni gynnal eu hunain fel busnesau, ac mae’n adeiladu ar bwysigrwydd chwarae a chael rhieni i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft, gan godi ymwybyddiaeth o’u cyfraniad i’r gymuned fyd-eang ar yr un pryd.”

 

Ychwanegodd Louise Davies, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru:
“Dyma ffordd wych o adeiladu ar ein partneriaeth â Mudiad Meithrin yn ystod ein canmlwyddiant eleni. Mae’r ddau sefydliad yn deall pa mor hanfodol yw plentyndod cynnar i ddatblygiad plentyn, a’r rôl mae’n ei chwarae wrth ein ffurfio i’r math o bobl y byddwn yn datblygu i fod wrth inni dyfu’n oedolion. Ond yn anffodus, mae gormod o blant yng Nghymru yn cael trafferth ymdopi erbyn iddyn nhw ddechrau ysgol hyd yn oed, yn enwedig y rhai mwyaf tlawd, ac o’r herwydd bydd llawer ohonynt yn parhau ar ei hôl hi ar hyd eu hoes. Rydym am i bob plentyn fod yn hapus a chael bob cyfle er mwyn derbyn y cychwyn gorau posib i’w taith addysgol, ac mae gweithio mewn partneriaeth yn allweddol yn hyn o beth.”

Eisteddfod Caerdydd 2020

Mae’r trefniadau at Eisteddfod Caerdydd yn mynd yn eu blaen yn dda, ond mae dal sbel i fynd nes cyrraedd 17 Ionawr 2020!

Cystadlaethau llenyddiaeth

Mae gyda ni 8 cystadleuaeth lenyddol i chi eleni, a’n beirniad yw Emyr Davies. Y dyddiad cau yw 6 Rhagfyr – felly does dim llawer o amser o gwbl gyda chi!

Y cystadlaethau sy’n agored i bawb yw:

 • Limrig yn cynnwys y llinell “es adre ar ddiwedd y noson” (gwobr £10)
 • Englyn ar y testun “cwmwl” (gwobr £10)
 • Cerdd heb fod dros 50 llinell ar y testun “strydoedd” (gwobr £50)

Y cystadlaethau i blant a phobl ifanc yw:

 • Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun “unrhyw anifail”. Dwy gystadleuaeth, un i ddisgyblion bl 2-4 ac un i ddisgyblion bl 5-6 (gwobr £10)
 • Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun “y cyfryngau cymdeithasol”. Dwy gystadleuaeth, un i ddisgyblion bl 7-9 ac un i ddisgyblion bl 10-13 (gwobr £10)
 • Tlws yr ifanc. Dyfernir tlws yr ifanc am un darn o waith llenyddol. Gall fod yn gerdd, stori, ysgrif neu bortread ar y thema “mam-gu neu tad-cu”. Cystadleuaeth i unigolion 25 oed ac iau. (gwobr £50 a thlws)

Mae’r manylion cystadlu’n llawn ar www.eisteddfodcaerdydd.cymru

Cystadlaethau llwyfan

Mae hefyd modd i chi gofrestru nawr ar gyfer y cystadlaethau llwyfan. Mae’n rhaid i chi gofrestru er mwyn cystadlu ar y diwrnod, felly ewch i www.eisteddfodcaerdydd.cymru i lenwi’r ffurflen i gofrestru! Y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan yw dydd Gwener 10 Ionawr 2020.

Nawdd

Yn olaf, ry’n ni’n dal i chwilio am nawdd i gynnal yr eisteddfod. Ry’n ni wedi dechrau o ddim byd, ac wedi llwyddo cael nawdd gan nifer o sefydliadau a chymdeithasau Caerdydd yn barod. Ond fel gyda phob digwyddiad fel hyn, mae’n rhaid cael cyllid er mwyn sicrhau llwyddiant.

Felly os hoffech noddi’r eisteddfod yn gyffredinol, ry’n ni wedi creu tudalen Go Fund Me lle gallwch wneud cyfraniad yn hawdd gofundme.com/eisteddfod-caerdydd. Fodd bynnag, mae sawl cystadleuaeth yn dal i fod heb eu noddi’n benodol, felly os hoffech chi noddi cystadleuaeth benodol yn hytrach na rhoi nawdd cyffredinol, e-bostiwch cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru.

A chofiwch roi 17 Ionawr 2020 yn eich dyddiaduron – Eisteddfod Caerdydd yn Ysgol Plasmawr.

Llety Arall Caernarfon

Llety Arall yn cynnig ystafelloedd chwaethus yng Nghaernarfon

 

Efallai eich bod wedi clywed sôn am fenter gymunedol Llety Arall yng Nghaernarfon, ac ymgyrch y gymuned i brynu adeilad a’i drawsnewid i fod yn llety i ymwelwyr.

 

Bellach, mae’r ystafelloedd ar agor ac mae Llety Arall Cyf yn barod i groesawu ymwelwyr o bedwar ban byd i dref Caernarfon.

 

Lleolir Llety Arall ar Stryd y Plas, nid nepell o’r Maes a Chastell Caernarfon, ac mae’r llety’n darparu amrywiaeth o ystafelloedd ar gyfer grwpiau, teuluoedd, oedolion, cyplau ac unigolion.

 

Mae’r ystafelloedd yn werth eu gweld ac wedi eu haddurno’n chwaethus gan ddefnyddio cyflenwyr a chrefftwyr lleol. Cewch olygfeydd godidog hefyd o’r castell o’r ystafelloedd blaen ac o Eryri a hen furiau’r castell o’r ystafelloedd cefn. Ar y llawr gwaelod mae ystafell â mynediad cadair olwyn, a chegin at ddefnydd preswylwyr.

 

Meddai Menna Machreth, sy’n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin, ac yn ysgifennydd ar gwmni Llety Arall:

“Hoffem eich gwahodd i ddod i aros yn Llety Arall a mwynhau popeth sydd gan Gaernarfon a’r ardal i’w gynnig. Cewch olwg unigryw ar ein hiaith, diwylliant a’n treftadaeth leol ac aros yng nghanol bwrlwm tref Caernarfon a gweld bod mwy i’r dref na’r castell! Ydych chi’n gwybod am grŵp o bobl fyddai â diddordeb i ymweld â Chaernarfon? Mae gennym becyn ar gyfer ysgolion a grwpiau dysgwyr, a byddem yn awyddus i groesawu unrhyw grŵp fyddai’n hoffi ymweld â’r dref a darganfod drostyn nhw’i hunain y diwylliant a’r dreftadaeth leol.”

 

Yn ôl nifer, Caernarfon yw prif ddinas ddiwylliannol Cymru. Mae ‘na rywbeth arbennig am y cyfuniad o bobl, y tirwedd, hanes a threftadaeth sy’n denu pobl nôl dro ar ôl tro. Ac fe gaiff holl amrywiaeth Caernarfon ei chlymu ynghyd gan rywbeth hollol unigryw – yr iaith Gymraeg. Nod Llety Arall yw denu pobl sydd eisiau profiad o’r Gymraeg; e.e., dysgwyr y Gymraeg sydd eisiau ymarfer eu Cymraeg, teuluoedd dwyieithog, teithiau grŵp fel ysgolion a grwpiau dysgwyr, neu bobl sydd â diddordeb yn yr iaith a’i diwylliant. Ac wrth gwrs, y rheini ohonom sydd eisiau dôs dda o Gymraeg yn ein clustiau! Criw o ddysgwyr y Gymraeg o Went oedd y grŵp cyntaf i aros yn Llety Arall ym Mehefin 2019 ac fe gafon nhw amser arbennig iawn a chael eu trochi yn y Gymraeg.

 

Nid oes amheuaeth bod aros yn Llety Arall yn gwneud mwy o ddaioni i’r ardal nac aros mewn gwestai cadwyn, yn ôl Menna Machreth: “Mae nifer o westai cadwyn yng Nghaernarfon, ond rydym yn annog pobl i gefnogi’r economi sylfaenol yma drwy aros yn Llety Arall – ac mae ein prisiau’n gystadleuol iawn. Ceisiwn fod yn amgylcheddol glên ym mhob peth a wnawn gan gynnwys ailddefnyddio deunydd, defnyddio cyflenwyr a chrefftwyr lleol ac rydym yn gobeithio cael paneli solar ar y to yn fuan iawn.”

 

Gall unigolyn sy’n barod i rannu ystafell gael gwely am £25 y noson, tra bod ystafelloedd dwbwl i ddau yn £75; pe bai grŵp eisiau aros rydym yn cynnig gostyngiad o 25%.

 

Eisiau gweld mwy? Ewch i wefan Llety Arall i weld yr ystafelloedd ac archebu: www.lletyarall.org neu am fwy o wybodaeth neu sgwrs gyrrwch ebost at post@lletyarall.org neu ffonio 01286 662907.

Gwahoddiad i Noson Dathlu 200 Mlwyddiant Casgliad Salisbury

Dathlu 200 mlwyddiant Casgliad Salisbury

Gwahoddir darllenwyr i fynychu digwyddiad arbennig yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd.

Bydd yn noson fywiog gydag amrywiaeth o siaradwyr – rydym ni’n awyddus i annog pobl i fynychu. Dyma’r dudalen wybodaeth.

https://www.cardiff.ac.uk/cy/events/view/1708789-celebrating-200-years-of-the-salisbury-collection

Croeso cynnes i bawb.

Sara Huws

Dathlu 200 Mlwyddiant Casgliad Salisbury

Dydd Iau, 7 Tachwedd 2019
18:00-19:30
 
llun cyfansawdd yn dangos nifer o gyhoeddiadau a darlun

Ymunwch â ni am noson i ddathlu un o gasglwyr mwyaf craff Cymru a’i lyfrgell hynod, mewn digwyddiad bywiog yn Archifau’r Brifysgol.

Ganed y casglwr llyfrau, aelod seneddol, dyn busnes a chyfreithiwr, Enoch Salisbury, ar y 7ed o Dachwedd, 1819. Ar ôl derbyn llyfr Cymraeg yn anrheg pen blwydd pan yn blentyn bach, fe dreuliodd weddill ei oes yn casglu, a darllen, pob math o lyfrau am Gymru.

Wedi blynyddoedd o geisio creu ‘llyfrgell genedlaethol’ ar ei ben ei hun, gwerthodd Enoch Salisbury’r cwbwl lot i’r Brifysgol newydd yng Nghaerdydd ym 1886. A dyna ‘ble mae’r casgliad yn dal i fod heddiw – yn parhau i ysbrydoli ymchwilwyr, artistiaid, beirdd a llawer mwy.

I ddathlu cyfraniad Enoch Salisbury i hanes ein cenedl, ac i ddysgu mwy am ei gasgliad hynod – dewch draw i’r archifau, am ddigwyddiad yng ngwmni Damian Walford Davies, Siwan Rosser, Ifor Davies a mwy.

Noddir y digwyddiad trwy garedigrwydd Rhwydwaith y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Digwyddiad dwyieithog. Darperir cyfieithu ar y pryd o Gymraeg i Saesneg.

 

Lansio Apêl i wireddu gweledigaeth Merêd

Lansio Apêl Newydd i Godi £10k y Flwyddyn a Gwireddu Gweledigaeth Merêd

Dyn y ‘pethe’, dyn y gwerin, ac yn anad dim, dyn y Gymraeg oedd Dr Meredydd Evans – neu Merêd i ni ei gyd-Gymry. Bu’n ymgyrchu’n ddyfal gydol ei oes i sicrhau ffyniant a pharhad y Gymraeg, a nawr, wrth iddynt baratoi i nodi canmlwyddiant ei eni yn 2019, mae ei gyfeillion yn Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi cyhoeddi apêl genedlaethol newydd sbon i wireddu ei weledigaeth. 

Bwriad yr Ymddiriedolaeth, ers i Merêd ei sefydlu yn 2012, yw ariannu ysgoloriaethau i gefnogi pobl ifanc i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda’r nod o gefnogi gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn cydweithio gyda phrifysgolion Cymru i ehangu ystod y cyrsiau sydd ar gael i’w hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r criw nawr am weld gweledigaeth Merêd yn fyw eto, ac wedi datgan bod angen i’r Gronfa gasglu o leiaf £10,000 y flwyddyn dros y pum mlynedd nesaf i sicrhau ysgoloriaethau’r dyfodol. 

Ers sefydlu’r gronfa, mae chwech o Gymry ifanc wedi derbyn cymorth ariannol gan y Gronfa a hynny ar ffurf ysgoloriaethau gwerth £5,000 yr un, dros dair blynedd. Eleni, Heledd Lois Ainsworth, disgybl yn Ysgol Bro Teifi, ac Elen Wyn Jones, disgybl yn Ysgol Dyffryn Ogwen, oedd yr enillwyr.

Mae Heledd ar fin astudio’r Gyfraith a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn edrych ymlaen i ddefnyddio canran o’i hysgoloriaeth i “ymchwilio’r defnydd o ieithoedd lleiafrifol ym meysydd y gyfraith”. Bwriad Elen yw mynd i Brifysgol Bangor i astudio Cerddoriaeth ym mis Medi. Dywedodd mai “braint” oedd derbyn Ysgoloriaeth William Salesbury ac y byddai “o fudd mawr” iddi.

Wrth lansio’r apêl ar faes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd, dyweddodd Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, Dr Gwenllian Lansdown Davies: “Nid oedd llaesu dwylo yn perthyn i Merêd. Dyma ein cyfle ni nawr i gerdded yn ôl ei droed ac ymuno yn yr ymdrech i gefnogi addysg gyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg – o’r cylch meithrin i’r brifysgol.”

Os hoffech ymuno yn yr ymdrech, gallwch gyfrannu heddiw mewn sawl ffordd:

 • rhoi swm o arian trwy siec, cerdyn, daliad ar-lein neu orchymyn banc
 • gorchymyn ad-daliad o’ch treth lle bo’n bosib (Rhodd Gymorth)
 • trefnu gweithgareddau i godi arian
 • gadael rhodd yn eich ewyllys i’r Gronfa, fel y gwnaeth Merêd. 

 

Am fanylion pellach: 

Ebost:ysgrifennydd@cronfasalesbury.org

Gwefan:www.cronfasalesbury.org 

Cyfeiriad:d/o y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, y Llwyfan, Caerfyrddin, SA31 3EP 

 

HELFA DRYSOR HEN FFILMIAU

 Mae yna apel arbennig i hen luniau ffilm cartref: y gwisgoedd diddorol, hetiau rhyfeddol, cymeriadau neilltuol a cheir clasurol sy’n croesi’r sgrin yn eich lolfa! Efallai bod y ffilmiau hyn yn dod mas ar gyfer achlysuron teuluol neu ddigwyddiadau cymunedol sbesial, er mwyn i bawb gael chwerthin a chofio. Ond yn awr mae yna gyfle i’w rhannu gyda’r genedl.

   Os oes hen ffilmiau cine difyr gyda chi, yn llechu mewn atig neu’n casglu llwch mewn garej, fe hoffai cwmni teledu Silent Movies o Gaerdydd glywed amdanynt. Mae’r cwmni yn cydweithio hefo Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, sydd yn rhan o Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, ar raglen deledu i BBC Cymru sy’n gobeithio dadorchuddio rhai o drysorau sinematig coll y genedl.

   Ers y 1920au mae pobl Cymru wedi bod yn croniclo hanes eu tylwyth a’u cymuned ar gamerau ffilm Super 8, Standard 8 a 16mm. Maent wedi recordio delweddau a digwyddiadau sy’n nodweddiadol o’n hanes fel Cymry: carnifal pentref, treialon cwn defaid, eisteddfod fro, cymanfa ganu, gwyliau hynod Cymreig ar lan y mor neu ar ben mynydd.

   Mae nifer o’r ffilmiau hyn eisoes wedi eu casglu a’u gwarchod ar gyfer y dyfodol yng nghasgliad Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru. Mi fedrwch wylio rhai o’r ffilmiau mwyaf difyr o’ch ardal chi, drwy chwilio map ‘Britain on Film’ ar wefan y BFIPlayer: http://player.bfi.org.uk/britain-on-film/map/

   Nod y rhaglen newydd fydd ehangu ar gasgliad presennol yr Archif drwy ddarganfod ffilmiau cartref sydd o bosib heb weld golau dydd ers blynyddoedd. Mae bwriad y cyfarwyddwr Dafydd O’Connor yn un uchelgeisiol: “Rhyngddynt, mae gwneuthurwyr ffilmiau cartref wedi creu cronicl o fywyd y genedl sy’n llawer mwy lliwgar a phersonol na’r hyn y mae unrhyw griw rhaglen ddogfen wedi medru ei recordio. Yn y rhaglen hon ein nod fydd agor archif gudd ugeinfed ganrif y Cymry, gan ddarganfod beth mae’n ddatgelu am ein bywydau oll.’

   Os oes hen ffilm wedi ei chreu gan eich teulu neu gymuned yn eich meddiant fe hoffai’r tîm glywed amdani. Gallwch ebostio movies@silentmovies.media neu adael neges ar y rhif hwn 0370 218 3100.

Duw a wyr pa drysorau gweladwy sy’n dal i aros i gael eu darganfod o gwmpas Cymru!

 

Mae angen eich Cymraeg arnom!

Gall siaradwyr Cymraeg ym mhob man gyfrannu at adnodd iaith cenedlaethol drwy ddefnyddio ap newydd Mae’r gwaith i gasglu’r geiriau a’r ymadroddion y mae siaradwyr Cymraeg yn eu defnyddio o ddydd i ddydd ar fin cychwyn wrth i ap arbennig gael ei lansio. Bydd modd i siaradwyr Cymraeg o bob cefndir recordio eu sgyrsiau i fod yn rhan o brosiect Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd.

Nod y prosiect yw datblygu’r casgliad cyntaf erioed ar raddfa fawr o eiriau Cymraeg sy’n cynrychioli’r holl amrywiaeth o iaith fel y mae pobl ar lawr gwlad yn ei defnyddio, gan gynnwys Cymraeg ffurfiol a thafodieithoedd rhanbarthol. Mae’r prosiect wedi’i arwain gan Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol Caerdydd ac mae’n dod ag amrywiaeth o gydweithwyr at ei gilydd, gan gynnwys prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor a Chaerhirfryn; Llywodraeth Cymru; Cynulliad Cenedlaethol Cymru; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; CBAC; Cymraeg i Oedolion; S4C; BBC; y Lolfa; SaySomethingin.com a Geiriadur y Gymraeg.

Mae rhyddhau’r ap yn garreg filltir sylweddol ym mhrosiect CorCenCC. Mae’r prosiect yn bwysig nid yn unig ar gyfer y Gymraeg, ond hefyd fel modd o recordio a churadu ieithoedd eraill ledled y byd sydd â diffyg adnoddau. Dr Dawn Knight, o’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd, yw arweinydd y prosiect: “Mae prosiect CorCenCC yn chwyldroadol am ei fod yn cael ei yrru gan y gymuned, gan ddefnyddio technolegau symudol a digidol er mwyn galluogi’r cyhoedd i gydweithio arno,” meddai. “Ychydig iawn o enghreifftiau sydd o ddefnyddio data corpws sydd wedi’i dorfoli, ac mae hwn yn gyfeiriad newydd i gyd-fynd â dulliau mwy traddodiadol o gasglu data ieithyddol, felly yn hynny o beth mae’r ap ymhlith y cyntaf o’i fath!”

Ychwanegodd Steve Morris, o Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe: “Mae’r ap yn ei wneud yn hawdd i siaradwyr Cymraeg gymryd rhan yn y prosiect, ac yn galluogi pobl i gyfrannu pryd bynnag mae’n gyfleus iddyn nhw, sy’n ei wneud yn brofiad mwy personol o lawer. Drwy wneud siaradwyr eu hunain yn gyfrifol am gyfrannu at y corpws, gallant fod yn sicr mai’r recordiadau mor naturiol a chywir â phosibl o Gymraeg bob dydd fydd yn cael eu rhannu.” Mae CorCenCC wedi’i gefnogi gan lysgenhadon blaenllaw gan gynnwys y bardd Damian Walford Davies, y gerddores a chyflwynydd radio a theledu Cerys Matthews, y cyflwynydd, ymchwilydd a chynhyrchydd teledu Nia Parry, a’r dyfarnwr rygbi rhyngwladol Nigel Owens.

Dywedodd Nia Parry: “Bydd CorCenCC yn llywio dyfodol addysgu a dysgu’r iaith Gymraeg. Bydd yn gyfle i werthfawrogi ein hiaith hynafol, farddonol, gyfoethog, arbennig ni. Byddwn yn dysgu am sut rydym yn strwythuro brawddegau, treigladau, geiriau sathredig, ieithwedd negeseuon testun ac ebost, sut rydym yn talfyrru, beth a ddywedwn a sut rydym yn ei ddweud. “Bydd y corpws yn adnodd amhrisiadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ac yn fy marn i mae’r gwaith hwn o bwysigrwydd hanesyddol eithriadol, nid yn unig yn ieithyddol ond fel cofnod o’n hanfod ni fel cenedl a’n lle yn y byd.” Ychwanegodd Nigel Owens: “Bydd y corpws yn cynnwys enghreifftiau o’r Gymraeg ym mhob parth: o’r cae rygbi a’r stiwdio deledu, i areithiau gwleidyddol a gwerslyfrau academaidd. Bydd gan ddysgwyr, geiriadurwyr, darlledwyr a phob un ohonom sy’n defnyddio’r iaith bob dydd gofnod o’r iaith fel y’i defnyddir o ddydd i ddydd. Bydd hyn yn ein helpu i weld sut mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y Gymru sydd ohoni. ” Mae’r ap yn rhad ac am ddim a gallwch ei lawrlwytho o siop iTunes nawr [http://itunes.apple.com/gb/app/ap-torfoli-corcencc/id1199426082]. Bydd fersiwn Android o’r ap ar gael cyn bo hir.

Ariennir CorCenCC gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. DIWEDD Mae rhagor o wybodaeth am CorCenCC ar gael yn: http://sites.cardiff.ac.uk/corcencc/?lang=cy Am fwy o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Victoria Dando, Uwch Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Caerdydd, Ffôn: 02920 879074; Ebost, DandoV2@caerdydd.ac.uk Mae Prifysgol Caerdydd yn cael ei chydnabod yn asesiadau annibynnol y llywodraeth fel un o brifysgolion blaenllaw Prydain o ran addysgu ac ymchwil, ac mae’n aelod o Grŵp Russell, sef prifysgolion y Deyrnas Unedig sy’n rhoi’r pwyslais mwyaf ar waith ymchwil.

Roedd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 yn rhoi’r Brifysgol yn y 5ed safle trwy’r DU gyfan ar gyfer rhagoriaeth ymchwil. Ymhlith ei staff academaidd mae dau sydd wedi ennill Gwobr Nobel, gan gynnwys enillydd Gwobr Nobel mewn Meddygaeth 2007 a Changhellor y Brifysgol, yr Athro Syr Martin Evans. Sefydlwyd y Brifysgol gan Siarter Frenhinol ym 1883, a heddiw mae’n cyfuno cyfleusterau modern trawiadol ag agwedd ddeinamig at addysgu ac ymchwil.

Mae arbenigedd eang y Brifysgol yn cynnwys: Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol; Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd; a Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ynghyd ag ymrwymiad hirdymor i ddysgu gydol oes. Mae Sefydliadau Ymchwil blaenllaw Caerdydd yn cynnig dulliau newydd radical o fynd i’r afael â phroblemau byd-eang pwysig. www.caerdydd.ac.uk

ELW O GYHOEDDI LLYFR

Yn Awst 2014 cyhoeddodd Swyddfa Cymorth Cristnogol Caerfyrddin, y gyfrol, Ehangu Gorwelion, gan Wynn Vittle. Mae’r llyfr yn olrhain hanes Cymorth Cristnogol yng Nghymru gydag argraffiadau personol yr awdur, a fu’n Ysgrifennydd Cymru i’r Mudiad am ddeunaw mlynedd, ynghyd â’i brofiadau o’i ymweliadau â deg o wledydd ar ran Cymorth Cristnogol.

Trefnwyd y byddai unrhyw elw o’r gwerthiant yn cael ei gyflwyno i brosiectau a gefnogir gan Gymorth Cristnogol.

Bu’r ymateb i’r gyfrol yn hynod dderbyniol. Bellach, medrwn gyhoeddi bod gwerthiant y llyfr wedi sicrhau £4,000 tuag at Raglen Iechyd Mamolaeth a gefnogir gan Gymorth Cristnogol yng ngwlad Ghana, Gorllewin Affrica.

Gan fod apêl enwadol Undeb Bedyddwyr Cymru yn 2016 tuag at y rhaglen hon yn Ghana, penderfynwyd bod yr elw o werthiant y llyfr i’w gyflwyno drwy apêl y Bedyddwyr.

Bu darllen y gyfrol yn fodd i ehangu meddyliau’r darllenydd gyda gwybodaeth am ddechreuadau Cymorth Cristnogol yng Nghymru a thu hwnt. Bydd elw’r gwerthiant hefyd yn fodd i ehangu bywydau cannoedd o deuluoedd difreintiedig Ghana, lle mae 380 o bob 100,000 yn marw adeg genedigaeth.  

I geisio gwella’r sefyllfa druenus hon bydd cyflwyno elw’r gyfrol i’r Apêl yn fodd i achub bywydau mamau a babanod heddiw a chenedlaethau yfory yn Ghana.

Mae ychydig o gopïau o’r llyfr ar ol am £9.95. Os dymunwch gopi, cysylltwch â Swyddfa Cymorth Cristnogol, 75 Heol Dŵr, Caerfyrddin SA31 1PZ (ffon: 01267-237257; e-bost: caerfyrddin@cymorth-cristnogol.org

Dymuna’r cyhoeddwr, Tom Defis a’r awdur, Wynn Vittle, ddiolch yn fawr i werthwyr a phrynwyr y llyfr am eu cefnogaeth, gan fydd eu cydweithrediad yn fodd i roi “yr hawl i fyw” i genedlaethau’r dyfodol yn Ghana.

Llun: Y Parchgn Tom T Defis (gyda’r gyfrol) Wynn Vittle yn cyflwyno’r siec i Judith Morris, Ysgrifennydd Undeb Y Bedyddwyr

 

 

Swyddfa Cymorth Cristnogol, 75 Heol Dŵr, Caerfyrddin SA31 1PZ Ffôn   01267 237257           

tdefis@cymorth-cristnogol.org       www.cymorthcristnogol.org.uk                                  

 

Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio gyda phobl dlotaf y byd mewn dros 50 gwlad, waeth beth fo’u hil na’u crefydd. Awn i’r afael achanlyniadau tlodi ac anghyfiawnder. Rydym yn rhan o ACT International, y rhwydwaith cymorth eciwmenaidd.

Rhif elusen gofrestredig y DG 1105851. Mae Cymorth Cristnogol yn gwmni cyfyngedig trwy warrant ac wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru, yn 35 Lower Marsh, Llundain. SE1 7RL, DG, rhif 5171525.          

Straeon Cymru ac India

Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref: Straeon Cymru ac India

Mae Parthian Books, Llenyddiaeth Cymru a’r Wales Arts Review wedi ymuno â Bee Books yn Kolkata, India ar gyfer prosiect llenyddiaeth newydd ar y cyd rhwng awduron o Gymru ac India, o dan y teitl Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref.

Gan gymryd y teitl o nofel glasurol Glyn Jones, The Valley, the City, the Village bydd y prosiect yn cefnogi tri awdur o Gymru a thri o India i ymweld â’r naill wlad a’r llall, gan ganolbwyntio ar agweddau ar gymdeithas fodern y lleoliadau y cyfeirir atynt yn y teitl, a chymryd ysbrydoliaeth ganddynt i gyfansoddi barddoniaeth, rhyddiaith, blogiau a straeon. O ganlyniad i’r prosiect fe gyhoeddir antholeg gan Parthian yn 2018 a fydd yn cynnwys gwaith gan bob un o’r awduron sy’n cymryd rhan.

Derbyniwyd grant hael gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chronfa India Cymru y British Council i ariannu’r prosiect. Mae Cronfa India Cymru yn fenter ar y cyd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r British Council. Diben y gronfa yw cynorthwyo cydweithrediad a chyfnewid artistig rhwng gweithwyr creadigol proffesiynol a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru ac India a fydd yn meithrin rhwydweithiau a chydberthnasau cynaliadwy rhwng y ddwy wlad. Dyma’r unig brosiect llenyddol a ariennir yn y rownd hon o geisiadau.

Dewiswyd tri awdur o Gymru i gymryd rhan yn y prosiect hwn: Natalie Ann Holborow a dderbyniodd Ysgoloriaeth i Awduron Llenyddiaeth Cymru 2016 – 2017, ac y mae ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth, Suddenly You Find Yourself, yn cael ei lansio ddydd Sadwrn 4 Chwefror yn Ffair Lyfrau Ryngwladol Kolkata. Yn ymuno â hi mae Siôn Tomos Owen awdur y casgliad dwyieithog Cawl a chyflwynydd y rhaglen ddogfen ar S4C, Pobol y Rhondda. Bydd yn darlunio, canu ac ysgrifennu fel rhan o’r prosiect. Y trydydd awdur yw Sophie McKeand, Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru, a fydd yn arwain cyfres o weithdai ar greadigrwydd i ysgolion Kolkata.

Bydd y tri yn aros yn India tan ganol mis Chwefror 2017 er mwyn mynychu Ffair Lyfrau Kolkata, cymryd rhan mewn digwyddiadau a phrosiectau amrywiol, a chydweithio â thri awdur o India, gan gynnwys Arunava Sinha, sy’n adnabyddus am gyfieithu llenyddiaeth Fengaleg. Yn ystod eu harhosiad, caent eu gwesteia gan y wasg Bee Books, sydd wedi lansio rhestr o ysgrifennu Ewropeaidd newydd dros India gyfan.

Dywedodd Esha Chatterjee, Prif Weithredwr Bee Books: “Mae’r ffair lyfrau yn brofiad cyffrous i awduron sy’n denu miloedd o bobl bob blwyddyn. Mae’n uchafbwynt blynyddol i bobl Kolkata, mae cymaint o lyfrau. Rydym wrth ein boddau yn cael y cyfle i groesawu ein cyfeillion llengar o Gymru – byddant wrth eu boddau yma.”

Dywedodd Richard Davies, Cyfarwyddwr Parthian Books: “Fel gwasg, mae gan Parthian ddiddordeb mawr mewn llenyddiaeth, syniadau a safbwyntiau newydd fel rhan o’n rhaglen Carnival of Voices. Trwy Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref, rydym yn cydweithio i greu cyfle i awduron o Gymru i ddatblygu eu gwaith mewn amgylchedd a diwylliant cwbl newydd. Bydd antholeg newydd cyhoeddedig yn sicrhau etifeddiaeth parhaol i’r prosiect gan alluogi cysylltiad ehangach â chynulleidfaoedd newydd.”

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Mae cymryd rhan yn y cynllun cyfnewid hwn gydag awduron o India yn gyfle gwych i dri o awduron newydd a phrofiadol gorau Cymru. Bydd yn meithrin eu creadigrwydd a’u dysg digidol ac yn cyfrannu at eu dealltwriaeth o amrywiaeth llenyddol ac ieithyddol India. Drwy weithio mewn partneriaeth â Parthian a’r Wales Arts Review, mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyfrannu at godi proffil awduron a gwaith ysgrifennu o Gymru ar lwyfan ryngwladol gyda’r prosiect hwn. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at gwrdd â’r awduron o India ym mis Mai ac at gyhoeddiad newydd Parthian, sef un o ddeilliannau’r cynllun cyfnewid hwn.”

Dywedodd Gary Raymond, Golygydd, Wales Arts Review: “Mae Wales Arts Review yn llawn cyffro am ein partneriaeth gyda Parthian, Bee Books a Llenyddiaeth Cymru, sefydliadau arloesol sydd â gweledigaethau blaengar. Atyniad y prosiect i ni yw rhyngwladoliaeth y syniad ein bod yn rhannu, nid yn unig ein gwybodaeth a’n diwylliant, ond ein tirwedd hefyd. Datblygiad perthnasau croes-ddiwylliannol fel yr anogir trwy brosiect fel hwn yw un o brif resymau sefydlu Wales Arts Review. Nid yw llenyddiaeth, diwylliant, celf yn bethau ar wahân, maent yn gynnyrch sgyrsiau, rhannu, datblygiad gwaith heb ffiniau, a dyma’n union yw bwriad Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref. Ac ar ddiwedd y daith caiff llyfr ei gyhoeddi, yn brawf parhaol o’r cyfnewid hwn.”

Dywedodd Rebecca Gould, Pennaeth Celfyddydau, British Council Cymru: “Rydym wrth ein boddau fod y bartneriaeth hon rhwng Parthian, Llenyddiaeth Cymru, Wales Art Review a Bee Books yn agor drws i ni i India. Bydd yn gyfle ardderchog i Gymru arddangos rhywfaint o’i llenyddiaeth gorau, ac i un o’n cyhoeddwyr blaenllaw sefydlu partneriaeth gydag un o gyhoeddwyr mwyaf cyffrous India. Caiff Cronfa India Cymru ei lansio mewn cyfnod arwyddocaol ym mherthynas Cymru â gweddill y byd. Mae’r gronfa’n ein galluogi i arddangos gwerth cysylltiadau byd eang. Yn ychwanegol i Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref, mae’r gronfa’n cyflwyno portffolio amrywiol o brosiectau uchel eu proffil, fydd yn dwyn endidau diwylliannol yng Nghymru ynghyd â phartneriaid cryf yn India i greu llwyfannau ar gyfer rhannu diwylliant.”

Dywedodd Nicola Morgan, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru: “Mae Cronfa India Cymru yn gyfle arbennig i sefydliadau ac artistiaid diwylliannol Cymru weithio’n agos â phartneriaid yn India. Mae’r gronfa’n dathlu profiadau diwylliannol, arloesedd a chyfnewid, ac mi fydd, heb os, yn torri llwybrau ar gyfer cyfleoedd cydweithio a masnachu rhwng y ddwy wlad. Mae’r bartneriaeth rhwng dau wasg annibynnol, sy’n rhoi cyfle i Natalie Ann Holborow lansio ei chyfrol gyntaf yn ffair lyfrau mwya’r byd, yn esiampl gwych o’r math o brosiect y mae Cronfa Cymru India yn falch o’i hwyluso.”

Bydd y tri awdur sy’n ymweld o India yn treulio tair wythnos yng Nghymru ym mis Mai/Mehefin 2017. Byddant yn perfformio ac yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys:

 • Digwyddiad cyhoeddus uchel ei broffil yng Ngŵyl y Gelli
 • Digwyddiad yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd gyda’r awduron sy’n gysylltiedig â’r prosiect, yn ogystal ag awduron eraill o Gymru. Bydd Tŷ Newydd yn gartref i o leiaf un o’r awduron o India yn ystod eu hymweliad â Chymru.
 • Gŵyl benwythnos yn Llansteffan gyda’r awduron sy’n gysylltiedig â’r prosiect a rhai o awduron Parthian.
 • Digwyddiad yn Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe.
 • Digwyddiadau yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd mewn cydweithrediad ag awduron o Gymru ac India ac aelodau o gymuned Indiaidd a’r Wales Arts Review.
 •  

Bydd yr holl awduron sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn cael eu comisiynu i gyfrannu darn o waith i’r antholeg, yn ogystal â dewis dau ddarn o waith sydd, yn eu barn nhw, yn adlewyrchu’r diwylliant y maent wedi ei brofi yn wlad y cawsant ymweld â hi. Wrth ymweld â Chymru, bydd yr awduron o India hefyd yn blogio ac yn ysgrifennu am eu hymweliad ar wefan Wales Arts Review a fydd hefyd yn cynnwys cyfweliadau ac eitemau yn hyrwyddo’r ymweliad. Bydd yr un math o gynnwys gan yr awduron o Gymru sy’n ymweld ag India yn ymddangos ar wefan gan Kolkata Bloggers.

STRAEON TIC TOC

Oes gyda chi bum munud fach i sbario? Oes? Wel, dyma gyfrol fydd wrth eich bodd felly. Straeon Tic Toc – casgliad lliwgar o straeon pum munud ar gyfer y plant lleiaf.straeontictoc

Mae pob un o’r straeon sydd yn y gyfrol wedi eu darlledu’n wreiddiol gan Radio Cymru fel rhan o’r gyfres Tic Toc ar nos Sul.

Tic-Toc medd y cloc

Hwrê, mae’n amser stori!

Awn ar antur i’r gofod i wlad yr Wmffifflwffs, o dan y môr i Eisteddfod y Pysgod i wrando ar lais hyfryd Prys y pysgodyn aur a sgrechiadau aflafar Myfanwy’r macrell yn yr Unawd Heb Ddant cyn gwibio ar ras i ganol y mwncïod, yr eliffantod, y teigrod a’r anifeililiaid eraill i gyd yn Jwngl Anti Jini.

Cawn gyfle hefyd i gyfarfod â ffrindiau hen a newydd, yn cynnwys Waldo’r Gath sy’n cael siom o weld fod ci bach newydd am ddod i fyw gyda’r teulu, Huw-Bob-Lliw, y cymeriad bach rhyfedd sy’n gyfrifol am liwio pob peth yn y byd i gyd, Ela a’i gafr fach newydd, heb sôn am yr hen ffefrynnau Ben Dant a Cyw a’u ffrindiau.

Mae’r straeon a geir yn y gyfrol gan amrywiaeth o awduron newydd a chyfarwydd, yn cynnwys Anni

Llŷn, Bethan Gwanas, Caryl Parry Jones, Llŷr Titus, Casia Wiliam, Rhys Parry Jones, Meirion Davies, Rhian Williams, Lowri Delve, Rhiannon Lewis, Rhodri Trefor, Anna-Lisa Jenaer, Awel Trefor, Beca Evans a Bedwyr Rees.

A chyda lluniau lliw llawn o waith yr arlunydd amryddawn o Abergwyngregyn, Helen Flook, yn ei harddu drwyddi draw, dyma gyfrol sy’n siŵr o ddod â gwên i wyneb plant o bob oed!

Mae Straeon Tic Toc ar gael am £8.99 yn eich siop lyfrau leol neu www.gomer.co.uk

Cyhoeddir y gyfrol gan Wasg Gomer a deilliodd o brosiect cyffrous ar y cyd rhwng Radio Cymru, S4C a’r cwmni cynhyrchu Boom Cymru. Bob nos Sul am saith o’r gloch darlledir stori cyn cysgu i’r plant lleiaf ar BBC Radio Cymru.  

Mae mwy o Straeon Tic Toc ar gael i’w lawrlwytho am ddim ar wefan Radio Cymru:

www.bbc.co.uk/storitictoc  

Manylion llyfryddol Straeon Tic Toc

clawr meddal, 120 tudalen, £8.99

ISBN 9781785621192

Cyhoeddwyd gan Wasg Gomer yn unol â threfniant gyda Boom Cymru yn seiliedig ar Radio Cymru