Archifau Categori: Datganiadau

Geiriadur Cymraeg Newydd

Geiriadur

Fyddwch chi byth yn brin o eiriau eto…!

Faint ohonon ni sy’n cael trafferth dod o hyd i’r union air iawn…? Wel, na phoener o hyn ymlaen, oherwydd y mae

Geiriadur Cymraeg Gomer gan y tad a’r mab, D. Geraint Lewis a Nudd Lewis, yn dod i’n hachub ni! Mae’r gyfrol yn cynnwys amrywiaeth o eiriau o rai newydd sbon fel ‘hunlun’ (selfie), ‘blogiwr’ (blogger), ‘liposugnedd’ (liposuction) a ‘cwsmereiddio’ (customize) i hen eiriau fel ‘trontol’ (am ddolen cwpan) a ‘cunnog’ (hen air am fwced pren i gario llaeth). Ein hoff air ni yma yn Gomer yw ‘teisen ffenestr’ am deisen Battenberg ac oeddech chi’n gwybod mai ‘siop ymdopi’ yw DIY shop? Y geiriadur hwn yw’r union beth sydd ei angen arnoch ar gyfer byw yng Nghymru’r 21ain ganrif.

   Dyma’r gyfrol fwyaf erioed i Wasg Gomer ei gwneud yn ei hanes hir (124 o flynyddoedd hyd yma), tipyn o gamp. Meddai Jonathan Lewis, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasg Gomer: “Rydym yn hynod falch o gyhoeddi’r geiriadur newydd cyfoes hwn sydd dros 1,300 o dudalennau. Cyflawnodd Geraint Lewis, a’i fab, Nudd, waith arwrol… Bydd hon yn gyfrol werthfawr i bawb sy’n defnyddio neu’n dysgu’r Gymraeg am flynyddoedd lawer ac yn garreg filltir anhepgor i’r iaith”.

   Bu’r geiriadur arbennig hwn yn y broses o gael ei greu am yn agos i 20 mlynedd pan y gofynnodd Mr John Lewis i Geraint Lewis weithio ar greu geriadur Cymraeg newydd. Ers hynny, mae’r broses o gasglu geiriau ynghyd wedi bod yn un hir a hynod ddiddorol. Y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a CBAC wedi helpu i ariannu’r cynllun ac wedi bod yn rhan o’r broses gasglu a mireinio geiriau ac ystyron. Defnyddiwyd nifer helaeth o arbenigwyr pwnc a thimau o ddarllenwyr allanol a phrawfddarllewnyr i gael y geiriadur i fwcwl. A dyma ni!

   Y mae Geiriadur Cymraeg Gomer yn cynnwys dros 43,000 o ddiffiniadau a miloedd ar filoedd o eiriau. Fyddwch chi byth yn brin o eiriau eto!

   Bydd y gyfrol ar werth yn eich siop lyfrau leol am £35 neu oddi wrth wefan Gomer www.gomer.co.uk

Cyhoeddi Artistiaid Tafwyl 2016

201603tafwylGyda 100 diwrnod i fynd tan yr ŵyl, mae bandiau Gŵyl Tafwyl, wedi ei gyhoeddi, wrth i’r digwyddiad ddychwelyd i Gastell Caerdydd ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf. 

Line Up llawn yr ŵyl: Candelas / Band Pres Llareggub / Maffia Mr Huws / Eden / Swnami / Yr Eira / Ysgol Sul / Y Cledrau / Trwbz / Cadno / Cowbois Rhos Botwnnog / Colorama / Alys Williams / Ani Glass / Plu / Gai Toms / Bryn Fôn / Y Niwl / Elin Fflur / Ar Log a Dafydd Iwan / Alun Gaffey / Palenco / Rogue Jones / Y Gerddorfa Ukulele / Al Lewis / Huw M / Huw Chiswell / Meic Stevens / Carreg Lafar / Sera / DJ Gareth Potter / DJ Carl Morris / DJ’s Elan a Mari / DJ’s Nyth

Bydd y 34 o fandiau yn chwarae dros ddeuddydd diolch i nawdd hael gan BBC Radio Cymru ar gyfer y Prif Lwyfan, a Clwb Ifor Bach ar gyfer y Llwyfan Acwstig.

Mwy o wybodaeth am artistiaid Tafwyl yma.

Cyfrol anhepgor am y Cymry ym Mhatagonia

Cyfrol anhepgor am y Cymry ym Mhatagonia—yn rhad ac am ddim!

Yn 1865 hwyliodd ychydig dros 150 o Gymry o Lerpwl gyda’r bwriad o sefydlu Cymru newydd radical a Chymraeg ym Mhatagonia. Yr oedd yn ddechrau ar antur a fyddai’n ddylanwadol yn hanes Cymru ac Ariannin ac yn ysbrydoliaeth i lawer. Yn wir, oni bai am y Wladfa Gymreig yn Chubut, y mae’n bosibl y byddai ffiniau rhai o wledydd De America yn wahanol iawn heddiw.

LOGO-150-PATAGONIAEr na ddatblygodd y Wladfa yn union ar hyd y llinellau yr oedd yr arloeswyr cynnar wedi gobeithio, y mae’r diwylliant Cymreig yn dal yn elfen bwysig yn hunaniaeth Chubut. Y mae’r Gymraeg yn parhau yn iaith fyw yno. Gall fod cynifer â 5,000 o bobl Patagonia yn siarad Cymraeg heddiw; ond yr hyn sy’n fwy rhyfeddol byth yw bod y blynyddoedd diwethaf wedi gweld adfywiad syfrdanol yn y diddordeb yno mewn pethau Cymreig, gyda llawer yn mynychu dosbarthiadau dysgu Cymraeg a rhai ysgolion bellach yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â’r Sbaeneg. Ar ben hynny, y mae ysbryd arloesol, aberth a delfrydau’r Gwladfawyr cynnar yn parhau i ysbrydoli heddiw, nid yn unig yng Nghymru ac Ariannin ond ymhell y tu hwnt i’w ffiniau.

Fel rhan o ddathliadau 150 mlwyddiant sefydlu’r Wladfa Gymreig yn Chubut, y mae Cymdeithas Cymru-Ariannin wedi cyhoeddi Cydymaith i’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia gan Eirionedd A. Baskerville. Y mae ar ffurf geiriadur bywgraffyddol ac yn cynnwys erthyglau am dros ddeugain o arloeswyr cynnar y Wladfa a’u disgynyddion. Cyhoeddiad electronig ydyw ac y mae ar gael i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim ar wefan Cymdeithas Cymru-Ariannin:

 

http://www.cymru-ariannin.com/uploads/cydymaith_ir_wladfa_gymreig_ym_mhatagonia.pdf

 

Y bwriad yw ychwanegu cofnodion pellach o bryd i’w gilydd ar unigolion, sefydliadau a phynciau amrywiol yn ymwneud â’r Wladfa. Am fod y Cydymaith yn gyhoeddiad electronig, bydd modd hefyd ddiwygio’r cofnodion presennol yn ôl y galw. Dylid anfon awgrymiadau am ychwanegiadau a chywiriadau at yr awdur i’r cyfeiriad ebost hwn: nonbaskerville@btinternet.com

 

Mae Eirionedd A. Baskerville yn gyn-aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac yn Ysgrifennydd Cymdeithas Hanes Ceredigion. Y mae’n arbenigo ar hanes teuluoedd ac yn un o’n prif arbenigwyr ar hanes teuluoedd y Wladfa.

Mae’r Cydymaith hwn yn fwynglawdd o wybodaeth am bob agwedd ar y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia ac yn gyfeirlyfr anhepgor i bawb sy’n ymddiddori yn y bennod nodedig hon yn hanes Cymru ac Ariannin.

Llond hosan o Straeon Nadolig

Gall swyn ac ysbryd y Nadolig gyffroi a hudo plant ac wrth i’r trimins a chardiau lenwi silffoedd fisoedd o flaen yr ŵyl, mae yna ddisgwylgarwch mawr iawn. Yn ôl un arolwg diweddar a wnaed gan gadwyn o siopau archfarchnad, dywedwyd i’r rhiant cyffredin wario £312 ar gyfartaledd ar anrhegion Nadolig i bob plentyn. Meddai’r wefan www.parentdish.co.uk, “Os ydy plant bach yn cael cymaint mor ifanc, beth fyddan nhw’n ei ddisgwyl yn 18 oed?  Ferrari?” Un anrheg sy’n dal ei dir ac yn werth bob ceiniog yw llyfr, adloniant parod unrhyw amser ac unrhyw le a does dim angen batris, trydan na bandeang.  Am £12.99, gall plant a’u rhieni ymgolli’n llwyr yn naws y Nadolig mewn cyfrol newydd hardd, Hosan Nadolig, a gyhoeddir gan Wasg Gomer.

Hosan Y NadoligDyma drysor o lyfr gyda phob un o’r pymtheg stori’n gysylltiedig â’r Nadolig.  Mae yma straeon am Siôn Corn ac am fugeiliaid, am angylion ac anrhegion, am bwdinau a choed Nadolig, am robin goch ac Iesu Grist.  Dyma gasgliad difyr dros ben, gyda nifer o’r ffefrynnau wedi eu casglu ynghyd.  O blith y straeon mae Noswyl Nadolig Rhys gan Elfyn Pritchard, Anrheg Nadolig y Wiwier gan T. Llew Jones, addasiad hyfryd gan Cynthia Saunders Davies o Nadolig Arbennig Papa Panov, stori Dawel Nos gan J. Selwyn Lloyd, Pwdin Nadolig Mistar Medra gan Mair Wynn Hughes a Jôc Iestyn gan yr awdures amryddawn Siân Lewis.  Fel bocs o losin hyfryd adeg y Nadolig, mae yma rywbeth at ddant pawb. 

Cyhoeddwyd y gyfrol am y tro cyntaf yn 1994 a bu galw cyson amdani wedi iddi fynd allan o brint rai blynyddoedd yn ôl.  Braf yw medru rhoi gwisg newydd a deniadol am glasur o gyfrol Nadoligaidd.

Manylion Cyhoeddi

Hosan Nadolig

9781848518674

Gol. Glenys Howells

Lluniau Brett Breckon

£12.99

Ar gael yn eich siop lyfrau leol neu ar www.gwales.com

 

10 mlynedd ers agor drysau Gwersyll Caerdydd

Dydd Llun, 24 Tachwedd bydd dros 3,000 o blant ardal Caerdydd a’r cymoedd yn heidio i Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan y Mileniwm i ddathlu pen-blwydd Gwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd yn 10 mlwydd oed.  Mae hyn yn cydredeg a dathliadau y Ganolfan ei hun yn 10 oed.

 

Roedd y weledigaeth o roi cartref i’r Urdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn allweddol i gefnogaeth Comisiwn y Mileniwm i fuddsoddi £31 miliwn o arian Y Loteri tuag at ddatblygiad canolfan genedlaethol i’r celfyddydau yng Nghymru. 

 

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr y Ganolfan, Mathew Milsom, “Heb yr Urdd, dan arweiniad eu Llywydd Anrhydeddus Prys Edwards yn ôl yn 2002, dwi’n amau a fyddai’r prosiect wedi mynd rhagddo. Mae ein dyled i’r Urdd yn fawr, ac i Prys Edwards yn benodol. Roedd ef yn un o’r gweledyddion gwreiddiol wnaeth gyfrannu at enedigaeth y Ganolfan fel rydyn ni yn ei nabod hi heddiw, sy’n ffwrnais awen ac yn gartref i wyth cwmni creadigol, gan gynnwys yr Urdd. O’r cychwyn, mae’r Urdd wedi bod yn bartner ar sawl prosiect ar y cyd gyda’r Ganolfan, a bwriedir cyhoeddi prosiect artistig cenedlaethol ar gyfer 2015’.

 

Bydd cinio arbennig i gyd-fynd gyda’r Jambori i’r 3,000 o blant ar y dydd Llun, i ddathlu cyfraniad yr Urdd i lwyddiant y Ganolfan yng nghwmni Cadeirydd y Ganolfan, Sir Emyr Jones Parry a Prys Edwards.

 

Cafodd Gwersyll yr Urdd Caerdydd ei agor yn swyddogol gan Bryn Terfel ar y 27 o Dachwedd, 2004, diwrnod cyn agoriad swyddogol y Ganolfan gan y Frenhines.  Ers hynny mae bron i 100,000 o blant a phobl ifanc wedi aros yno.  Yn ogystal â chynnig llety i aelodau’r Urdd o bob ran o Gymru, mae’r Gwersyll hefyd yn cynnig gwely a brecwast i’r cyhoedd ac yn cael ei ddefnyddio gan sefydliadau allanol ar gyfer cynadleddau a chyrsiau preswyl.  Yn y flwyddyn ddiwethaf, maent wedi gwario yn sylweddol ar wella adnoddau, megis carpedi a dodrefn newydd a’r offer technegol diweddaraf.

 

Tim Edwards yw Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd.  Dywedodd, “Mae hon yn garreg filltir bwysig iawn i ni – rydw i wedi bod yn aelod o’r staff yma ers ei agor 10 mlynedd yn ôl ac yn Gyfarwyddwr ers dwy flynedd.  Bydd yn wych gweld miloedd o blant yr ardal yn dod yma i ddathlu ein pen-blwydd.  Rydym ni hefyd, mewn cydweithrediad gyda Tŷ Cerdd, wedi comisiynu Caryl Parry Jones i ysgrifennu cân newydd sbon i ddathlu’r pen-blwydd, sydd yn cael ei pherfformio gan ei merch Miriam Issac, a bydd hon yn cael ei chwarae am y tro cyntaf yn y Jambori.”

 

Bryn Terfel yn agor y Gwersyll 2004

Yn ystod mis Tachwedd, mae’r Urdd wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau i nodi’r pen-blwydd.  Bydd criw o Ysgol Sant Curig yn mynd i addurno’r Gwersyll ar ddiwrnod y pen-blwydd, sef y 27 o Dachwedd a chlwb Castachan, sef clwb perfformio’r Gwersyll, yn cyflwyno rhaglen o ganeuon o sioeau cerdd yn Stiwdio Weston, Canolfan y Mileniwm dan arweiniad Elan Issac ac Elain Llwyd nos Sul, 30 Tachwedd.

 

Ychwanegodd Tim Edwards, “Mae gennym gyfres o ddigwyddiadau wedi eu trefnu yn ystod mis Tachwedd, ond rydym hefyd yn gweithio yn agos gyda Canolfan Mileniwm Cymru ar syniadau ar gyfer mwy o ddigwyddiadau dros y flwyddyn nesaf.   Mae’n anodd credu fod 10 mlynedd wedi hedfan ers i ni agor ein drysau yma.

 

“Wrth edrych ymlaen i’r 10 mlynedd nesaf, fe hoffwn i barhau i gydweithio’n agos gyda Chanolfan Mileniwm Cymru fel bod pob plentyn sydd yn aros yma yn cael profiad celfyddydol – boed hynny yn weld sioe, cael taith tu ôl i’r llenni yn y Ganolfan, perfformio ar Lwyfan y Lanfa neu gael gweithdy celfyddydol. Rydym mewn sefyllfa hollol unigryw fel yr unig rai sydd yn cynnig llety o dan do trawiadol Canolfan y Mileniwm a hoffwn ein bod yn gwneud y mwyaf o hynny.”

Lleisiau’r beirdd yn Llefaru Eto

Carwn dynnu eich sylw at Gryno-Ddisg eitha gwahanol a fydd yn cael ei chyhoeddi y mis hwn. Ei henw yw “Lleisiau’r beirdd yn Llefaru Eto”, sef casgliad o feirdd Cymraeg yn darllen rhai o’u cerddi gorau. Mae’r beirdd i gyd ysywaeth wedi’n gadael, felly mae hon yn drysorfa unigryw o leisiau’r gorffennol (pell ac agos) yn llefaru wrthym heddiw. Mae’n dechrau gyda’r unig recordiad sy’n bodoli o Syr John Morris-Jones yn darllen darn o gywydd Goronwy Owen, a recordiwyd ar silindr. Mae’r gweddill, o Cynan i Gerallt Lloyd Owen, o’r bardd o Ryd-ddu i Iwan Llwyd, ac o Waldo i Dic Jones, yn darllen eu cerddi eu hunain. 40 o ddarnau i gyd.

Os ydych am archebu copi o’r CD newydd, gyrrwch siec am £12.98 i SAIN, LLANDWROG, CAERNARFON LL54 5TG, neu ffoniwch 01286.831111 gyda’r archeb, ac os nodwch enw eich papur bro, bydd Sain yn anfon cyfraniad o bunt i’r papur am bob copi a werthir. Bydd “Yn Llefaru Eto” hefyd ar gael yn y siopau Cymraeg.

Dr. Gwyn Thomas oedd yr ymgynghorydd ar y casgliad hwn, ac wrth inni sylweddoli mor brin yw ein harchif genedlaethol o leisiau’n beirdd, mae Sain wedi dechrau ar raglen o recordio beirdd cyfoes yn darllen eu gwaith ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Yn gywir,

Dafydd Iwan.

Parth .cymru a .wales

Wrth i wefannau cyntaf gyda chyfeiriad .cymru a .wales cael eu lansio, mae Ieuan Evans, Cadeirydd Grŵp Cynghori .cymru .wales, yn esbonio’r hanes y prosiect hyd hyn a’r camau nesaf yn natblygiad parthau newydd Cymru.

20141101c w logoTan yn ddiweddar, nid oedd busnesau a defnyddwyr Cymraeg gyda’r dewis i ddefnyddio cyfeiriad we Cymreig. Rydym i gyd wedi hen arfer gyda .com, .org a .co.uk, ond mae’r rhestr enwau “ar ôl y dot” yn prysur ehangu. Ar 3ydd Dachwedd, fe fydd busnesau Cymreig gyda’r cyfle i gofrestru eu henwau busnes ac wedi 29ain Ragfyr, fe fydd unrhyw un yn gallu cymryd rhan mewn ocsiwn i brynu’r enwau Cymraeg mwyaf poblogaidd. Yn olaf, ar Fawrth 1af 2015, fe fydd unrhyw un yn gallu gwneud cais am gyfeiriad gwefan neu e-bost eu hunain sy’n diweddu gyda .cymru a .wales ar sail gyntaf i’r felin.

Rwyf wedi cefnogi’r prosiect i greu lle gwbl Gymreig ar y we ers sawl mlynedd ac ynghyd â rhai eraill, rwy’n rhan o’r grŵp sy’n cydlynu’r cyfeiriadau we newydd. 

Rydym yn cyfeirio atynt fel ein cartref newydd ar-lein. Dyma le i’r gymuned Gymreig, neu unrhyw un sydd eisiau annerch y farchnad Gymreig a chefnogi’r iaith Gymraeg ar-lein, a dangos eu bod yn rhan o rywbeth arbennig – .cymru a .wales. Mae’r prosiect wedi’i gydlynu yng Nghymru ar gyfer pobl Cymru gyda chefnogaeth dechnegol a gweithredol Nominet, sy’n gofalu am .co.uk, a hynny oll gyda’r amcan i Gymreigio’r we. 

Mae’r nifer o sefydliadau sy’n bwriadu newid i’r parthau’n parhau i gynyddu. Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni eu bod am fabwysiadu’r parthau newydd. Ac mae’r un penderfyniad wedi ei gyhoeddi gan S4C, y Sioe Amaethyddol Frenhinol, Urdd Gobaith Cymru, Merched y Wawr, Undeb Rygbi Cymru, Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, Mudiad Meithrin ynghyd â Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol.

Rydym wedi cael ymateb yr un mor gadarnhaol gan y sector breifat. Fe fydd Media Wales, tîm rygbi’r Scarlets, y cwmni crysau-t poblogaidd, Cowbois  yn newid i’r parthau newydd cyn bo hir ynghyd ag ystod eang o fusnesau bach gan gynnwys Y Lolfa, Fabulous Welshcakes, siop ar-lein Mabon a Mabli a Clark’s Pies.

Ac rydym yn brysur yn sgwrsio gyda chynhyrchwyr bwyd ynghyd a’r sector amaethyddol a thwristiaeth. Mae’r “www” yn farchnad gystadleuol ac mae angen hwb i gefn gwlad Cymru. Mae’r fenter hwn yn cynnig cyfle i sefydliadau, busnesau ac unigolion sefyll allan a hyrwyddo eu hunaniaeth Cymreig a’u hymrwymiad i Gymru.

Rydym yn hynod falch ein bod yn gallu cyhoeddi bod y cyrff Cymreig, allweddol hyn am newid eu henwau parth i .cymru a .wales cyn gynted â phosib. Mae’r enwau parth yn cynnig cyfle gwych i Gymru gwneud ei marc ar y byd digidol ac mae’n wych bydd y cyrff allweddol hyn yn ymuno â ni ar y daith wrth arwain y ffordd ar gyfer busnesau a sefydliadau eraill led led Cymru.

Fe fydd galw ar ailwerthwyr parthau, a fydd yn gwerthu enwau parth i’r cyhoedd, i werthu’r ddau barth. Fe fydd unigolion, cwmnïau a sefydliadau yn gallu dewis cofrestru eu henw parth yn y Gymraeg neu’r Saesneg ar un ai .cymru neu .wales neu’r ddau.

Mae yna bartneriaeth wedi ei sefydlu gyda gwasanaeth Galw Gwynedd sy’n cael ei weithredu gan Gyngor Gwynedd sy’n cynnig cefnogaeth ganolfan-alw ddwyieithog i alwyr, boed yn siaradwyr Cymraeg neu Saesneg ac mae’r gwasanaeth eisioes wedi ei sefydlu ac yn cael ei weithredu.

Gall busnesau Cymreig dechrau’r broses cofrestru i gael enw .cymru a .wales, ac ar ôl Dydd Gŵyl Dewi 2015, fe fydd y parthau ar gael yn gyffredinol i unigolion.

Er mwyn bod yn rhan, cofrestru eich diddordeb neu i ddarganfod mwy, ewch draw i http://eincartrefarlein.cymru

Pasio sgiliau ymlaen i gerddorion y genhedlaeth nesaf

Chwilio am gyfleoedd newydd i ennill arian?
Mae Hyfforddiant i Diwtoriaid trac yn dechrau’n fuan! Peidiwch colli’ch cyfle 

Mae trac ar fin cychwyn y cyntaf o ddau gwrs dwys i hyfforddi tiwtoriaid, cyrsiau a fydd yn rhoi’r sgiliau i gerddorion traddodiadol a gwerin, o wahanol oedran ac arddull, i addysgu ac i basio eu sgiliau ymlaen i gerddorion y genhedlaeth nesaf.  

P’un ai ‘rydych yn darparu gweithdy mewn gŵyl, yn cynnal gweithdai ysgol neu glybiau alawon neu’n dysgu ar gwrs preswyl, dyma’ch cyfle i ychwanegu gwerth at yr hyn y gallwch gynnig fel cerddor ac i gael cymhwyster.   

Yn dechrau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ymhen pythefnos:
 

Dyddiadau Abertawe: Tachwedd 10, 11, 18, 19, 24, 25, Rhagfyr 2ail 2014
10:00 – 16:00

Mae’r llefydd yn llenwi’n gyflym.  I fwcio’ch lle ar y cwrs, cysylltwch â trac@trac-cymru.org
Cost: dim ond £120.00

Mae’r tiwtoriaid gwych yn cynnwys: 
Sarah Harman
Peter Stacey
Laura Bradshaw
Neil White
David Pitt (Mari Lwyd)
Angharad Jenkins

Bydd y cwrs yn cael ei ail-adrodd ym Mangor, yn dechrau ar Chwefror 9fed 2015.  

Cewch ragor o wybodaeth a manylion am gynnwys sesiynau’r ddau gwrs ar ein gwefan https://www.trac-cymru.org/cy/newyddion/255-cyhoeddi-hyfforddiant

Gyda diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Ydych chi’n credu y gallwch Guro’r Bwci?

Curo'r BwciMae gan Gymru broblem gamblo ddifrifol. Er mai Cymru yw’r unig un o’r gwledydd cartref sydd heb gasglu ystadegau am gamblo problemus ac Anhwylder Gamblo (cyflwr oedd yn arfer cael ei alw’n Gamblo Patholegol), ar gyfartaledd mae’r boblogaeth yn gamblo cyfanswm sydd gyfwerth â 3.4% (£1.6 biliwn) o Gynnyrch Domestig Gros (GDP) y wlad bob blwyddyn ar Beiriannau Betio Ods Sefydlog (Fixed Odd Betting Terminals) – sydd gyfwerth â £675 i bob oedolyn yn y wlad.

Mewn ymdrech i fynd i’r afael â’r broblem, mae CAIS a Stafell Fyw Caerdydd yn cydweithio ag Alcohol Concern a Chanolfan Astudiaethau Trin Caethiwed Action on Addiction i lansio gwasanaeth newydd – Curo’r Bwci – i helpu pobl yng Nghymru i fynd i’r afael â’u problemau gamblo.

Fodd bynnag, er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau posibl, mae angen i’r tîm siarad â phobl sy’n brwydro yn erbyn problemau gamblo er mwyn llunio’r gwasanaethau a sicrhau eu bod nhw wedi’u seilio ar y dystiolaeth ryngwladol orau. Y nod cychwynnol yw sefydlu grwpiau ffocws a sianeli’r mewnbwn hwn i helpu llywio rhoi gwasanaeth cenedlaethol ar waith i gynorthwyo gamblwyr sydd â phroblem.

Y rhanbarthau sy’n gwario’r cyfansymiau mwyaf yng Nghymru yw De Ddwyrain Cymru (£345 miliwn), Caerdydd (£274 miliwn) a Chymoedd De Cymru (£212 miliwn). Mae Gogledd Cymru yn gamblo cyfanswm o £184 miliwn bob blwyddyn, tra bod Bro Morgannwg a Phowys yn gwario llai na £31 miliwn ar gamblo bob blwyddyn.

Dywedodd Wynford Ellis Owen, sy’n arwain ymgyrch Curo’r Bwci ar ran Stafell Fyw Caerdydd: “Nid yw gamblo’n ffenomen newydd, ond mae gamblo problemus ar gynnydd yng Nghymru. Mae’r ffigyrau ar gyfer Cymru a Lloegr yn dangos bod modd ystyried bod bron 2% o ddynion yn Gamblwyr Patholegol. Gall problemau gamblo arwain at faterion emosiynol, ariannol a seicolegol difrifol iawn y mae’n anodd sylwi arnynt hyd nes bod y sefyllfa’n ddwys iawn i’r unigolion sy’n cael eu heffeithio.

“Mae hi’n haws nag erioed gamblo heddiw – un ai ar y stryd fawr neu ar gyfrifiadur neu’r teledu. Gydag oddeutu 1,500 o Beiriannau Betio Ods Sefydlog yng Nghymru, mae’r cyfanswm ar gyfartaledd sy’n cael ei wario ar bob peiriant ychydig dros £1,000,000 y flwyddyn, neu oddeutu £3,000 bob dydd, sy’n arwain at elw cyn treth o £34,000 y peiriant.

“Nod Curo’r Bwci yw cynnig gwasanaeth newydd na welwyd mo’i fath yng Nghymru o’r blaen. Rydym ni eisiau mynd i’r afael â’r stigma sy’n gysylltiedig â gamblo problemus ac annog unrhyw un sy’n teimlo’i bod yn colli rheolaeth dros ei bywyd yn sgil gamblo i gysylltu â ni er mwyn helpu creu pecyn teilwredig i’w gyflwyno ledled Cymru.”

Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaeth ar gael trwy glicio ar y ddolen isod:http://www.livingroom-cardiff.com/beattheodds/beattheodds.html

Sion a Siân yn dathlu’r 50!

Sion a SianEleni mae’r cwis poblogaidd Sion a Siân yn dathlu’r 50.

 

Pan gafodd Dylan Jones sgwrs ddiweddar ar ei raglen radio gyda dau o’r cyflwynwyr mwyaf poblogaidd, Dai Jones & Jenni Ogwen, cymaint bu’r ymateb fel ein bod wedi penderfynu ail greu’r wefr am un noson a recordio rhifyn arbennig ar gyfer S4C y Nadolig hwn.

 

Bydd y rhaglen yn cael ei recordio ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar nos Iau Rhagfyr 4ydd am 1900 o flaen cynulleidfa

 

Rydym yn chwilo am 3 pâr sydd wedi cystadlu o’r blaen ac sydd ffansi dod yn ôl er mwyn ail greu talp o hanes darlledu yng Nghymru – yn ddelfrydol parau ar draws gwahanol ddegawdau, er engraifft y 70au,80au,90au.

  • Oes gennych chi ffansi ail fyw eich ieuenctid ffôl?
  • Oes gennych chi straeon neu atgofion arbennig am y gyfres?
  • Oes gennych chi blat/llwy garu/cwpan Sion a Siân ar eich dresser neu yn yr atic?
  • Ydach chi ffansi ymuno yn yr hwyl a bod yn rhan o’r gynulledifa?

 

Os mai ie ydi’r ateb i unrhyw un o’r cwestiynau uchod yna cysylltwch â ITV Cymru ar y rhif isod a bydd un o’r tîm yn cysylltu gyda chi am sgwrs bellach

 

0844 881 0266