Archifau Categori: Datganiadau

Nofel y Mis

DIRGELWCH I DDITECTIFS ABERYSTWYTH

Yn nofel newydd Geraint Evans, y nofelydd ffuglen hynod lwyddiannus o Geredigion, gwelwn yr awdur beiddgar yn ail-ymuno a thîm y CID yn Aberystwyth sydd unwaith eto’n delio â llofruddiaeth yn y dref.Nofel Diawl y Wasg

Mae Diawl y Wasg, trydedd nofel yr awdur o Dalybont, yn dilyn y Ditectif Gareth Prior a’i dîm o Heddlu Dyfed-Powys wrth iddynt geisio datrys y dirgelwch o lofruddiaeth perchennog un o brif weisg Cymru.

Y llenor Meurig Selwyn yw perchennog Gwasg Gwenddwr, sydd, yn ôl pob tebyg mewn trafferthion ariannol, ac mae Meurig yn awyddus i werthu’r cwmni.

At hynny, mae gan Meurig nifer o elynion, ac yn fuan ar ôl iddo draddodi beirniadaeth cystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol caiff ei lofruddio yn ei gartref.

Yn y nofel mae llofruddiaeth Meurig yn profi’n dipyn o her i dîm CID Aberystwyth, Gareth Prior, Clive Akers (sydd eisoes yn gyfarwydd i ddarllenwyr drwy nofelau cyntaf Geraint Evans, Y Llwybr a Llafnau) a Teri Owen.

Mae Meurig yn fflangellwr llenyddol ac nid yw’n poeni taten am hyn. Yn ben feirniad ar bawb a phopeth mae ganddo fyddin o elynion a rhaid i Inspector Prior a’i dîm ddyfalbarhau a chwynnu’r rhestr hir o syspects i ganfod y llofrudd,” meddai’r awdur, Geraint Evans.

Wrth i’r ymchwiliad i’r llofruddiaeth gael ei gynnal, mae nifer o gyfrinachau yn dod i’r wyneb, cyfrinachau ymysg cyd-weithwyr yn ogystal â rhai teuluol. Fe ddaw i’r amlwg bod gan nifer o bobl gymhellion i lofruddio Meurig, gan gynnwys ei chwaer Susan a gweddill staff y wasg – sydd yn eu tro yn dod o dan y chwyddwydr.

Mae ardal Aberystwyth yn cael sylw blaenllaw yn nofelau’r awdur oedd yn arfer bod yn warden ar y neuadd breswyl i fyfyrwyr Cymraeg, Pantycelyn, yn Aberystwyth rhwng 1997 a 2003.

“Darllenais am Rydychen Morse a Chaeredin Rebus a meddwl pam na gewn ni dditectif sy’n gweithio’n Aber? Mae’r dref a’r ardal yn gyfoethog o ran cymeriadau a golygfeydd ac rwy’n mwynhau arwain y darllenydd i wahanol fannau. Ond rhaid bod yn ofalus – gofynnodd rhywun i mi am gymeriad a greais i, a dweud bod dynes debyg yn byw drws nesa iddi!!” meddai.

Bellach wedi ymddeol o’i swydd fel darlithydd yn yr adran Astudiaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae gwaith Geraint yn gysylltiedig â’r genre dditectif. Dywed Geraint: “Rwyf wedi darllen cannoedd o nofelau ditectif ac yn parhau i wneud. Drychwch ar yr ystadegau benthyciadau o lyfrgelloedd cyhoeddus a ffigyrau gwerthiant a dyma’r genre sydd ar y brig – ond prin iawn yw’r awduron Cymraeg.”

Mae’r nofel hefyd yn ein harwain o fyd llenyddol Aberystwyth i fyd y Mafia yn strydoedd cefn Napoli, ac i fyd gamblo ar-lein. Dywed Geraint Evans: “Mae’n rhoi cyfle i’r cymeriadau ‘ddianc’ bob hyn a hyn – gan arwain wedyn at bosibliadau i ehangu’r stori. Mae Diawl y Wasg yn bwrpasol am dywys darllenwyr drwy siwrne ddyrys a thywyll ond gan arwain at y golau yn y diwedd!”

* Bydd Diawl y Wasg yn cael ei lansio nos Wener, 7 Mehefin am 7pm yn Llyfrgell y Dref, Aberystwyth mewn noson yng nghwmni Jeremy Turner.

Diawl y Wasg         Geraint Evans

Y Lolfa       £8.95

ISBN: 9781847716712

THEATR BARA CAWS

THEATR BARA CAWS

yn cyflwyno

3 chynhyrchiad am Kate Roberts

yn EISTEDDFOD GENEDLAETHOL DINBYCH A’R CYLCH

   THEATR TWM O’R NANT, DINBYCH

o Nos Fawrth 6ed o Awst – Nos Wener 9fed o Awst   7.30 

‘CYFAILL’ – drama newydd sbon gan Francesca Rhydderch

Archwilia’r ddram deimladwy hon un o’r cyfnodau mwyaf cythryblus ym mywyd Kate Roberts, pan fu farw ei gwr, Morris, yn annhymig o alcoholiaeth. Gwelwn sut y mae ymddangosiad sydyn ymwelydd afieithus, bengaled ac ymhongar o Hwngari – Daisy Wagner – yn cymell Kate i’w chodi ei hun o ddyfnderoedd ei galar ac wynebu bywyd unwaith eto.  A tybed ai’r ferch ifanc hon oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer un o greadigaethau mwyaf lliwgar yr awdures – Winni Ffini Hadog?

a hefyd

‘TE YN Y GRUG’ – Addasiad newydd gan Manon Wyn Williams o un o hoff lyfrau ‘Brenhines ein Llên’.

Llwyfaniad syml, agos-atoch yn seiliedig ar y straeon sydd yn y nofel – straeon am dyfu i fyny, am golli diniweidrwydd, am blentyn yn ceisio deall cymhlethdod y byd a’i bobol, ac am dderbyn bod dadrithiad yn rhan o fywyd.  Mae’r llyfr yn fytholwyrdd ac yn rhan annatod o gwricwlwm addysg ein hysgolion.

Y cast: Carys Gwilym, Morfudd Hughes, Fflur Medi Owen, Rhodri Siôn, Manon Wilkinson

Cyfarwyddo:  Betsan Llwyd   Cynllunydd:  Emyr Morris-Jones

Gellir cael tocynnau cynyrchiadau ‘Cyfaill’ a ‘Te yn y Grug’ ar gyfer yr Eisteddfod drwy:

www.wegottickets.com/theatrbaracaws neu yn ogystal yn ystod wythnos yr Eisteddfod drwy ffonio: Mari: 07880031302

Dydd   Gwener 4 Hydref Sherman Cymru Cyfaill a   Te yn y Grug
Dydd   Sadwrn 5 Hydref Sherman Cymru Cyfaill a   Te yn y Grug

a hefyd

YN Y BABELL LEN – DDYDD SADWRN OLAF YR EISTEDDFOD – 10fed o Awst

John Ogwen a Maureen Rhys  yn ‘ANNWYL KATE, ANNWYL SAUNDERS’

Cipolwg ar gyfnod maith o lythyru rhwng dau o brif lenorion Cymru, yng nghwmni dau o fawrion y theatr yng Nghymru – fe gawn y dwys, y digri a’r deifiol.

BYDD ‘CYFAILL’ A ‘TE YN Y GRUG’ AR DAITH O AMGYLCH CYMRU –  9fed o Fedi – 5ed Hydref, 2013 – gweler gwefan Bara Caws: www/theatrbaracaws.com

‘Annwyl Kate, Annwyl Saunders’ ar daith o 20 Mehefin – 30 Hydref, 2013.

Gwenynwyr yn Dathlu 70

Eleni mae Cymdeithas Gwenynwyr Cymru yn dathlu ei phenblwydd yn 70 mlwydd oed. Sefydlwyd y gymdeithas , sydd yn elusen gofrestredig , yn 1943. Roedd cadw gwenyn yn cael ei ystyried fel rhan o ymdrech y rhyfel , fel ymgais i gefnogi cronfa fwyd wrth gefn. Ymddangosodd cychod o bob man yn cefnogi ceisiadau am ddognau siwgr ychwanegol a thrwyddedau pren. Roedd y ddau yn fanteision oedd ar gael i rai oedd yn cadw gwenyn. Nod y gymdeithas heddiw , fel erioed yw , i ddatblygu’r grefft o gadw gwenyn yng Nghymru.

Mae’n anodd peidio bod yn ymwybodol o’r problemau mae gwenyn yn wynebu heddiw.  Mae newidiadau i’n ffyrdd o fyw a ffermio , afiechydon sy’n taro gwenyn a’r tywydd drwg dros y blynyddoedd diwethaf i gyd wedi cael effaith andwyol ar eu niferoedd.  Ond mae rhywbeth gall pawb wneud – o gamau bach megis plannu planhigion sy’n denu a bwydo gwenyn mewn blwch silff ffenestr , at droi’r ardd i gyd yn warchodfa i wenyn.

Mae cadw gwenyn yn hobi sy’n gynyddol boblogaidd. Mae llawer o’r cymdeithasau lleol yng Nghymru yn cynnig gwersi i ddechreuwyr dros misoedd y gaeaf , gallwch drefnu amser gyda gwenynwr profiadol ac mae gan sawl gymdeithas wenynfa hyfforddi lle mae modd i rai sydd â diddordeb gael blas ar gadw gwenyn. Am fanylion pellach awgrymir i chi gysylltu â’ch cymdeithas leol gweler yr atodlen am restr o gysylltiadau yn eich ardal  neu gallwch gysylltu drwy fynd ar wefan Cymdeithas Gwenynwyr Cymru http://www.wbka.com/.

Blwyddyn Comisiynydd y Gymraeg

Annwyl Ddarllenwyr,

Ym mis Ebrill roedd hi’n flwyddyn ers i mi ddechrau yn fy rôl fel Comisiynydd y Gymraeg. Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb a gysylltodd â mi yn ystod y flwyddyn. Trwy rannu eich profiadau, a thrwy gyflwyno cwynion am ddiffyg gwasanaeth Cymraeg, ymateb i’r ymgynghoriad ar safonau, mynychu cyfarfodydd cyhoeddus ac ymweld â’n stondin yn sioeau’r haf, fe wnaethoch gyfraniad gwerthfawr i lwyddiant y gwaith a fy ngalluogi i a’m tîm o swyddogion i adnabod y materion sydd o bwys i siaradwyr Cymraeg ym mhob cwr o Gymru.

Dyma rai o uchafbwyntiau’r flwyddyn mewn ffigyrau:

  • Delio â 466 o achosion gan unigolion oedd yn teimlo bod ganddynt le i gwyno am wasanaeth Cymraeg
  • Croesawu dros 300 o bobl i’n cyfarfodydd cyhoeddus
  • Derbyn dros 260 o ymatebion i’r ymgynghoriad ar safonau mewn perthynas â’r Gymraeg
  • Dosbarthu dros 10,000 o fathodynnau ‘Iaith Gwaith’ sy’n dangos bod person yn siarad Cymraeg

Yn ein hail flwyddyn, byddwn yn adeiladu ar y gwaith hwn ac yn gweithredu i herio sefyllfaoedd lle caiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru.

Yr haf hwn bydd stondin y Comisiynydd yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro, y Sioe Fawr yn Llanelwedd a’r Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych. Os ydych yn mynychu’r sioeau hyn, dewch draw i’n gweld i drafod eich profiadau a chyflwyno eich cwynion, derbyn bathodyn Iaith Gwaith a thaflenni gwybodaeth am waith a rôl y Comisiynydd a hefyd er mwyn cael cyfle i dderbyn gwybodaeth a bwydo i mewn i’r ymholiad statudol arbennig yr ydym yn ei gynnal er mwyn edrych mewn manylder ar y defnydd o’r Gymraeg yn y sector iechyd.

Yn gywir

Meri Huws

Comisiynydd y Gymraeg

post@comisiynyddygymraeg.org

0845 6033 221