Archifau Categori: Newyddion

Cystadleuaeth Cynllunio Siwmper Nadolig i Dewin

Cystadleuaeth Cynllunio Siwmper Nadolig i Dewin

Cynhelir Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant ar ddydd Gwener 13eg o Ragfyr eleni, a disgwylir y bydd miliynau o bobl yn cymryd rhan i godi arian i blant bregus ar draws y byd. Mae’r arian a godir yn ystod yr ymgyrch godi arian blynyddol hefyd yn cynorthwyo gwaith rhaglenni ar lawr gwlad yn y Deyrnas Unedig a Chymru, gan roi’r cychwyn gorau mewn bywyd i blant yn y blynyddoedd cynnar. Mae cymryd rhan yn syml, drwy gofrestru ar christmasjumperday.org gwisgo siwmper Nadolig neu trwy addurno hen siwmper sydd gennych yn barod, a chyfrannu £1.

 

Yn ystod y cyfnod sy’n arwain at Ddiwrnod Siwmper Nadolig, bydd plant ac oedolion sy’n mynychu grwpiau Cymraeg i Blant, Cylchoedd Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin, yn cael eu hannog i drefnu stondinau prynu a gwerthu a chymryd rhan mewn gweithgareddau crefft Siwmper Nadolig.

Gofynnir i rieni, aelodau teulu, staff ac aelodau o’r gymuned i ddod â Siwmperi Nadolig ail law, neu gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft i roi bywyd Nadoligaidd newydd i hen siwmperi, i’w gwerthu a’u gwisgo ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig. Bydd yr arian a godir o werthiant y Siwmperi Nadolig yn mynd tuag at waith y Cylchoedd Meithrin, a bydd y rhodd o £1 ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig ei hun yn mynd i Achub y Plant.

 

I gyd-fynd â’n partneriaeth gydag Achub y Plant, rydym yn lansio cystadleuaeth ar 25 Tachwedd – sef mis union cyn y Nadolig, i greu’r siwmper Nadolig orau i Dewin (maint XXXL) allan o hen siwmperi neu trwy ailgylchu unrhyw ddefnyddiau Nadoligaidd. Er mwyn cystadlu mae angen i’r cylchoedd anfon eu lluniau o’r siwmper Nadolig i Dewin dros ein cyfryngau cymdeithasol, Facebook, Twitter ac Instagram, at @mudiadmeithrin gan nodi #DoligDewin cyn dydd Iau y 5ed o Ragfyr. Bydd yr enillydd yn derbyn ymweliad gan Dewin ei hun i’r cylch ar ddydd Mercher yr 11eg o Ragfyr. Pob lwc a chofiwch fwynhau #DiwrnodSiwmperNadolig!

 

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:
“Mae Dewin wedi cael llawer o hwyl yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd eleni, ond mae’n teimlo braidd yn drist na fydd ganddo siwmper Nadoligaidd i’w gwisgo ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig eleni. Mae hwn yn syniad gwych i godi arian i gefnogi gwaith Mudiad Meithrin ac Achub y Plant, sef dau sefydliad sy’n canolbwyntio ar roi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru i elwa o ofal a phrofiadau addysg blynyddoedd cynnar. Mae’r fenter hefyd yn rhoi cyfle i’n grwpiau ni gynnal eu hunain fel busnesau, ac mae’n adeiladu ar bwysigrwydd chwarae a chael rhieni i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft, gan godi ymwybyddiaeth o’u cyfraniad i’r gymuned fyd-eang ar yr un pryd.”

 

Ychwanegodd Louise Davies, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru:
“Dyma ffordd wych o adeiladu ar ein partneriaeth â Mudiad Meithrin yn ystod ein canmlwyddiant eleni. Mae’r ddau sefydliad yn deall pa mor hanfodol yw plentyndod cynnar i ddatblygiad plentyn, a’r rôl mae’n ei chwarae wrth ein ffurfio i’r math o bobl y byddwn yn datblygu i fod wrth inni dyfu’n oedolion. Ond yn anffodus, mae gormod o blant yng Nghymru yn cael trafferth ymdopi erbyn iddyn nhw ddechrau ysgol hyd yn oed, yn enwedig y rhai mwyaf tlawd, ac o’r herwydd bydd llawer ohonynt yn parhau ar ei hôl hi ar hyd eu hoes. Rydym am i bob plentyn fod yn hapus a chael bob cyfle er mwyn derbyn y cychwyn gorau posib i’w taith addysgol, ac mae gweithio mewn partneriaeth yn allweddol yn hyn o beth.”

Eisteddfod Caerdydd 2020

Mae’r trefniadau at Eisteddfod Caerdydd yn mynd yn eu blaen yn dda, ond mae dal sbel i fynd nes cyrraedd 17 Ionawr 2020!

Cystadlaethau llenyddiaeth

Mae gyda ni 8 cystadleuaeth lenyddol i chi eleni, a’n beirniad yw Emyr Davies. Y dyddiad cau yw 6 Rhagfyr – felly does dim llawer o amser o gwbl gyda chi!

Y cystadlaethau sy’n agored i bawb yw:

  • Limrig yn cynnwys y llinell “es adre ar ddiwedd y noson” (gwobr £10)
  • Englyn ar y testun “cwmwl” (gwobr £10)
  • Cerdd heb fod dros 50 llinell ar y testun “strydoedd” (gwobr £50)

Y cystadlaethau i blant a phobl ifanc yw:

  • Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun “unrhyw anifail”. Dwy gystadleuaeth, un i ddisgyblion bl 2-4 ac un i ddisgyblion bl 5-6 (gwobr £10)
  • Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun “y cyfryngau cymdeithasol”. Dwy gystadleuaeth, un i ddisgyblion bl 7-9 ac un i ddisgyblion bl 10-13 (gwobr £10)
  • Tlws yr ifanc. Dyfernir tlws yr ifanc am un darn o waith llenyddol. Gall fod yn gerdd, stori, ysgrif neu bortread ar y thema “mam-gu neu tad-cu”. Cystadleuaeth i unigolion 25 oed ac iau. (gwobr £50 a thlws)

Mae’r manylion cystadlu’n llawn ar www.eisteddfodcaerdydd.cymru

Cystadlaethau llwyfan

Mae hefyd modd i chi gofrestru nawr ar gyfer y cystadlaethau llwyfan. Mae’n rhaid i chi gofrestru er mwyn cystadlu ar y diwrnod, felly ewch i www.eisteddfodcaerdydd.cymru i lenwi’r ffurflen i gofrestru! Y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan yw dydd Gwener 10 Ionawr 2020.

Nawdd

Yn olaf, ry’n ni’n dal i chwilio am nawdd i gynnal yr eisteddfod. Ry’n ni wedi dechrau o ddim byd, ac wedi llwyddo cael nawdd gan nifer o sefydliadau a chymdeithasau Caerdydd yn barod. Ond fel gyda phob digwyddiad fel hyn, mae’n rhaid cael cyllid er mwyn sicrhau llwyddiant.

Felly os hoffech noddi’r eisteddfod yn gyffredinol, ry’n ni wedi creu tudalen Go Fund Me lle gallwch wneud cyfraniad yn hawdd gofundme.com/eisteddfod-caerdydd. Fodd bynnag, mae sawl cystadleuaeth yn dal i fod heb eu noddi’n benodol, felly os hoffech chi noddi cystadleuaeth benodol yn hytrach na rhoi nawdd cyffredinol, e-bostiwch cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru.

A chofiwch roi 17 Ionawr 2020 yn eich dyddiaduron – Eisteddfod Caerdydd yn Ysgol Plasmawr.

DISNEY YN FÔR O GOCH, GWYN A GWYRDD

Bydd pump o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yn Disneyland Paris yn ystod penwythnos Cymreig i ddathlu Gŵyl Ddewi rhwng 3 – 5 Mawrth.

Y pump fydd yn teithio i Baris eleni fydd Beca Hogg o’r Wyddgrug (7 oed), Rhys Lloyd Thomas o Lanrwst (8 oed), Alaw Evans o Bontyberem (16 oed), Siwan Mason o Lanfairpwll (16 oed) a Daniel Jones o Gaerdydd (16 oed). Yn ymuno gyda hwy allan yno bydd Côr Aelwyd Waun Ddyfal, Caerdydd

Eleni am y tro cyntaf, bydd Disney yn cynnig gweithdy sioeau cerdd arbennig gydag arbenigwyr yn y maes fore Gwener, 3ydd o Fawrth.  Mae’r gweithdai yn rhan o gynllun Performing Arts OnStage Disney sy’n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc berfformio, cystadlu a mynychu gweithdai o’r safon uchaf.

Dyma fydd yr 8fed blwyddyn i gystadleuwyr yr Urdd gael teithio i Baris i berfformio yn y penwythnos Cymreig.  Dywedodd Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, Aled Sion, “Rydym yn hynod o falch o’r bartneriaeth yr ydym wedi ei sefydlu gyda Disneyland Paris.  Mae hwn yn gyfle gwych i’r criw ifanc gyflwyno ein diwylliant unigryw Gymreig i gynulleidfa o bob cwr o’r byd, ac i gael gweithdy sioeau cerdd gydag arbenigwyr o’r Maes – profiad na wnânt fyth ei anghofio.”

Ychwanegodd Peter Welch Is-Lywydd Masnachol Disney Destinations International, “Rydym eleni yn falch o gynnig profiadau newydd i enillwyr yr Urdd yn ystod ein dathliadau Gŵyl Ddewi trwy ein rhaglen Perfoming Arts OnStage Disney.

“Fel Cymro fy hunan, mae’r Ŵyl Gymreig yn ddigwyddiad yr ydym yn falch iawn ohono gan ei fod yn arddangos diwylliant Cymreig i’n gwesteion rhyngwladol.  Rydyn hefyd yn ffodus iawn o’n perthynas gyda’r Urdd sy’n gallu cynnig perfformwyr o’r safon uchaf i ni. A gan fod y tân gwyllt uwchben Palas y Dywysoges Drwm ei Chwsg hefyd ar thema gŵyl Ddewi, mae wir yn benwythnos gwych i ymweld â Disneyland Paris.”  

Gwynfor Dafydd yn ennill y Gadair

Gwynfor Dafydd, o Donyrefail, sydd wedi ennill cadair Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016.GwynforY Gadair

Mae’r gadair yn cael ei chyflwyno i’r Prifardd am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd, heb fod dros 100 llinell ar y testun Cam.

Mae Gwynfor yn ddisgybl yn Ysgol Llanhari, a chyn hynny yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail.  Mae’n gobeithio mynd i Goleg yr Iesu yng Nghaergrawnt y flwyddyn nesaf i astudio Sbaeneg ac Almaeneg ab initio.

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Hywel Griffiths a Gwenallt Llwyd Ifan.   Wrth draddodi dywedodd Hywel, “Cymoedd ôl-ddiwydiannol De Cymru yw ei bwnc ac mae’n debyg yr ysbrydolwyd ei waith gan raglen negyddol gan y BBC ynglŷn â’r tlodi yno.  Mae wedi llwyddo i gyfathrebu ei angerdd a’i ddicter yn gelfydd ynddi, mewn arddull ddyfeisgar a dychmygus ac mae’n gwbl deilwng o’r gadair eleni.”

Mae Gwynfor wedi bod yn cystadlu ar lwyfan yr Urdd mewn cystadlaethau unigol a gydag Adran Bro Taf – yn clocsio, dawnsio gwerin a llefaru.

Mae amryw wedi ei ysbrydoli a’i gefnogi dros y blynyddoedd.  Dywedodd, “Hoffwn gydnabod fy nyled i Mererid Hopwood a gyflwynodd y gynghanedd i mi, i Cyril Jones am fy nysgu sut i feistroli’r grefft, i dîm Talwrn Tir Iarll am y profiadau barddol ac yn bennaf i Catrin Rowlands, fy athrawes Gymraeg, am ei chefnogaeth a’i chyngor anffaeledig ers i mi gyrraedd Ysgol Llanhari ym mlwyddyn saith.”