Archifau Categori: Newyddion

Dawnswyr Nantgarw ar y brig

Dawnswyr NantgarwLlongyfarchiadau i Ddawnswyr Nantgarw ar ennill y brif wobr yn Eisteddfod Llangollen.

Eleni am y tro cyntaf cynhaliwyd cystadleuaeth i ddewis Pencampwyr Dawns 2013 ac mewn cystadleuaeth yn erbyn dawnswyr Cercle Celtique Kan Breizh o Lydaw daeth tîm Eirlys Britton a Cliff Jones i’r brig.

Hefyd roedd Osian Gruffydd yn fuddugol yn y Dawns Werin Unigol.

Dawnswyr Nantgarw

 

Cwmni Animeiddio yn Cau

Mae cwmni animeidio Dinamo a fu’n gweithio o stiwdios yn Nhrefforest ers 2010 wedi penderfynu rhoi y cwmni yn nwylo y derbynnwyr.20130705Dinamo

Bu’r cwmni yn creu nifer o raglenni wedi animeiddio ar gyfer S4C a’r BBC yn cynnwys clasuron ar gyfer plant.

Daeth y penderfyniad yn dilyn cyfnod anodd i’r diwydiant animeiddio a’r costau cynyddol o gynnal y safle cynhyrchu yn Nhrefforest.

Gwnaed 27 o staff yn ddi-waith ond credir fod y rhan fwyaf wedi cael swyddi eraill.

Mae gobaith bod modd sicrhau dyfodol Dinamo drwy werthu y busnes.

Gorseddu Christine

2013 ChristineYng Ngŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2014 gorseddwyd Christine yn Archdderwydd. Hi yw’r fenyw cyntaf i fod yn Archdderwydd yr Orsedd. Mae hi’n dod yn wreiddiol o’r Rhondda ac mae wedi dysgu Cymraeg. Mae’n byw yn yr Eglwys Newydd ac yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe.

Dewin Llangollen

20130628 CymroYn Y Cymro mae erthygl am Eilir Owen Griffiths, Cyfarwydwr Cerdd  Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen sy’n byw yn Ffynnon Taf. Mae’n sôn am ei fagwraeth yn rhan o deulu oedd yn cynnal nosweithiau llawen yng Nghlwyd. Nawr mae’n gyfansoddwr, arweinydd a darlithydd yng Ngholeg y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Ymhlith y llu o gerddorion mae wedi denu i Llangollen eleni mae Jools Holland, Evelyn Glennie a’r Buena Vista Social Club o Hafana. Bydd Côr Godre’r Garth yn ymuno â chôr yr ŵyl i ganu Verdi Requiem nos Wener.

Trafod dyfodol yr iaith

Ysgol Gyfun Garth Olwg yn ymuno â’r drafodaeth am ddyfodol yr iaith Gymraeg

20130624iaithgolwg2Heddiw  ymunodd disgyblion Ysgol Gyfun Garth Olwg â’r drafodaeth genedlaethol am ddyfodol y Gymraeg yn ystod ymweliad â’r ysgol gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.

 

Mae Iaith fyw: cyfle i ddweud eich dweud yn gwahodd pobl o bob rhan o’r wlad, waeth beth yw eu cefndir a’u gallu yn y Gymraeg, i fynegi eu barn a rhannu eu syniadau ar gyfer yr iaith.

Siaradodd y disgyblion â’r Prif Weinidog am eu profiad o siarad Cymraeg a’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt ddefnyddio’r iaith y tu allan i’r dosbarth.

Mae grwpiau cymunedol tebyg ar draws Cymru, gan gynnwys canghennau Merched y Wawr, yr Urdd a’r Mentrau Iaith, hefyd yn bwydo eu sylwadau i’r drafodaeth bwysig hon.

Gall pobl gymryd rhan mewn sawl ffordd, gan gynnwys drwy ddefnyddio fforwm ar-lein, drwy lenwi arolwg ar-lein, drwy rwydweithio cymdeithasol ar Facebook a Twitter gan ddefnyddio’r hashtag #iaithfyw, drwy e-bostio iaithfyw@iaith.eu neu drwy ffonio 01239 711 668.

Bydd y sylwadau, y profiadau a’r enghreifftiau o arfer da y mae pobl yn eu rhannu yn cael eu trafod mewn cynhadledd undydd genedlaethol, y Gynhadledd Fawr, a gynhelir yn Aberystwyth ar 4 Gorffennaf.

Bydd modd gwylio’r gynhadledd yn fyw ar y diwrnod a chymryd rhan ar-lein. Caiff yr wybodaeth a ddaw i law ei defnyddio i lywio polisi a gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol yr iaith.

Dywedodd y Prif Weinidog:

“Roedd yn braf cael siarad â’r disgyblion brwdfrydig yn Ysgol Gyfun Garth Olwg heddiw a chlywed eu syniadau ar sut orau i sicrhau bod yr iaith yn ffynnu.

“Pobl ifanc yw dyfodol yr iaith ac rydym eisiau clywed am y materion amrywiol sy’n effeithio arnynt. Er enghraifft, rydym eisiau gwybod pam fod cymaint o bobl ifanc sy’n gallu siarad Cymraeg ddim yn siarad yr iaith yn gymdeithasol, a sut i’w hannog i fanteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r iaith y tu allan i’r ysgol.

“Dyma gyfle gwych i bobl ar draws Cymru, o bob oed a chefndir, i ddweud eu dweud a gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r iaith yn rhan sylweddol o’n hunaniaeth ddiwylliannol, ac mae gan bawb rôl bwysig i’w chwarae o ran sicrhau ei bod yn ffynnu.”

Dyn y Groggs

20130619johnhughesBu farw John Hughes o Bontypridd yn 79 oed ar ôl gwaeledd hir. Daeth yn enwog drwy gynllunio ei grochenwaith Groggs o sêr rygbi Cymru fel Ray Gravelle, Gareth Edwards a Phil Bennett yn ogystal ac enwogion eraill.

Sefydlodd ei fusnes mewn hen dafarn yn y Broadway, Pontypridd, ac mae’n gyrchfan i llu o dwristiaid a phobl leol.

Roedd Mr Hughes yn gefnogwr rygbi brwd ac yn cefnogi ei dîm lleol, Clwb Rygbi Pontypridd.

Lansio Prosbectws yng Ngarth Olwg

Roedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn lansio ei brosbectws newydd yn Ysgol Gyfun Garth Olwg.

20130617aledcolegMae Aled Illtud yn astudio Ffiseg yn Gymraeg ac mae cael un tiwtor rhwng chwech yn fantais mawr i gymharu â cholegau eraill, meddai.

Erbyn hyn mae 500 o gyrsiau ar gael yn Gymraeg gyda darlithwyr yn creu modiwlau Cymraeg newydd mewn saith o Brifysgolion.

20130617golwgcoleg

Canwr y Byd yn Cychwyn

Ar Newyddion 9 roedd Jan o Efail Isaf wrth ei bod fod Cystadleuaeth Canwr y Byd 2013 yn cychwyn yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

20130617jancanwrybyd “Mae cynwrf yr holl beth yn wych” meddai Jan, “Y pobl ry ni’n gweld pob dwy flynedd wedi dod yn ffrindiau ac wrth gwrs cantorion rydyn ni erioed wedi clywed amdanyn nhw o’r blaen. Ac o rhywle ma na enw yn dod sy’n rhoi gwefr arbennig.”

Y Tŷ Lleiaf yng Nghymru?

Mae tŷ yn Stryd Sion,Pontypridd, ymhlith yn tai lleiaf yng Nghymru. Ar Heno bu Gwyn Griffiths yn egluro fod dau frawd wedi etifeddu tŷ ac wedi i un brawd benderfynu priodi rhannwyd y tŷ lawr y canol gan wneud un ochr dipyn yn llai na’r llall. Mae’r tŷ gyda un ystafell i lawr grisiau ac un ystafell wely a toiled nawr ar gael i’w rentu.  20130614 Ty Stryd Sion

Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Trystan GruffuddLlongyfarchiadau i Trystan Gruffydd, Efail Isaf, am gael ei ddewis i gystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel.

Yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 ennillodd Trystan y  Ddawns Werin Unigol i Fechgyn Bl10 a dan 25 oed ac roedd yn rhan o’r triawd Dawns Stepio buddugol.